Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-

Satsning på lokala och regionala klimatinvesteringar i vårbudgeten 2015

Regeringen vill öka takten i klimatarbetet både nationellt och internationellt. Regeringen anvisar därför 125 miljoner kronor för klimatinvesteringar i kommuner och regioner samt för installation av laddinfrastruktur för elfordon i vårbudgeten för 2015. Bidraget ska gå till åtgärder där de investerade medlen får störst klimateffekt.

Kommuner och regioner har redan börjat planera för en omställning genom att ta fram lokala och regionala klimatstrategier. Dessa behöver nu genomföras - ett arbete som kräver investeringar. Stödet om 125 miljoner kr för 2015 ska gå till att förstärka klimatinvesteringarna i kommuner och regioner. Ytterligare 600 miljoner avses avsättas för åren 2016-2018.

Stödet till klimatinvesteringar förväntas bidra till samverkan mellan aktörer och skapa synergier mellan olika verksamheter i landets kommuner och län. Stödet kommer att gå till åtgärder som är mer ambitiösa än vad lagen kräver och som är samhällsekonomiskt lönsamma men inte självklart lönsamma för individer eller enskilda företag och kommuner.

Regeringen avser att få regelverket på plats så snart riksdagen behandlat budgetförslagen. Ambitionen är att ta emot ansökningar under hösten och att beslut om en första omgång stöd ska kunna fattas innan utgången av 2015.

Då länsstyrelserna under flera år arbetat med att ta fram regionala klimat- och energistrategier kommer de ha en viktig roll i hanteringen av stödet. Naturvårdsverket i samarbete med andra centrala myndigheter kommer få i uppgift att säkerställa att stödet fördelas så att det ger störst klimatnytta.