Skapande skola stärks för att omfatta förskolan

Regeringen vill skapa förutsättningar för professionell konstnärlig och kulturell verksamhet för barn i de allra yngsta åldrarna. Regeringen föreslår därför att anslaget till Skapande skola ska öka med 10 miljoner kronor för 2015. Denna satsning ska gå till professionell kulturverksamhet i förskolan.

Foto: Folio

Regeringen anser att det är viktigt att barn så tidigt som möjligt får uppleva olika kulturuttryck och ges möjlighet att växa med kulturskapande. Möjligheten att ta del av kultur och själv uttrycka sig genom eget skapande ska vara en del av varje barns liv och vardag i förskolan. Genom att bygga ut satsningen till att också omfatta förskolan Regeringen bedömer att anslaget även bör öka med motsvarande belopp åren 2016-2018.

Till dig som vill söka:

Det är Statens kulturråd som ansvarar för fördelningen av bidragen. Det är möjligt för kommuner och fristående, respektive statliga, skolors huvudmän att ansöka om bidrag från Statens kulturråd.

Skapande skola - i korthet

Satsningen Skapande skola inleddes under 2008 i syfte att stärka arbetet med kultur i skolan. Sedan 2013 omfattar Skapande skola hela grundskolan och avser såväl offentliga som fristående skolor.
• Satsningen uppgår till sammanlagt 173 miljoner kronor för 2015,
• förskoleklass samt årskurs 1-9,
• stärker arbetet med kultur för, med och av barn och unga,
• bidrar till elevernas kunskapsutveckling,
• ökar samverkan med kulturlivet,
• handlingsplaner en förutsättning för bidrag,
• Statens kulturråd fördelar bidraget,
• följs upp löpande.