Innehållet publicerades under perioden

-

Kristina Persson har entledigats, minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

-
Artikel från Statsrådsberedningen

"Arbetet är kittet i den svenska välfärdsstaten"

Publicerad

Arbetet i framtiden heter ett av tre fokusområden som regeringens nya framtidskansli kommer att arbeta med.

Klas Eklund och Annelie Nordström
Klas Eklund, ekonom och författare med tidigare politiska uppdrag i Regeringskansliet och Annelie Nordström, ordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet, leder analysgruppen Arbetet i framtiden. Martina Huber, Regeringskansliet.

Regeringens mål om hög sysselsättning och låg arbetslöshet står i fokus för en analysgrupp med samma namn som leds av Annelie Nordström, ordförande i Svenska Kommunalarbetareförbundet, och Klas Eklund, ekonom och författare med tidigare politiska uppdrag i Regeringskansliet.

Förväntningarna är höga och engagemanget stort när Annelie Nordström och Klas Eklund möts i februari för att berätta hur de vill arbeta med uppdraget inom ramen för regeringens arbete med framtidsfrågor, ett arbete som kommer att utvecklas i samarbete med näringsliv, forskare och civila samhället. Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete leder regeringens arbete med framtidsfrågor.

- Vi vill verkligen ta avstamp i nuet och allt det arbete som redan är gjort för att ha en tanke om hur arbete och arbetsliv kommer att se ut i framtiden. Vi vill grotta lite i vad arbete är, egentligen. Målbilden måste vara ett jämlikt och jämställt samhälle, säger Annelie Nordström.

- Arbete har varit kittet i den svenska välfärdsstaten. Om inte arbetsmarknaden fungerar, så kommer inte Sverige att fungera, kompletterar Klas Eklund.

Förslag till politiska åtgärder

Syftet med analysgruppen är att definiera utmaningar och problem, utveckla strategier och komma med förslag till prioriterade, politiska åtgärder på medellång och längre sikt. Inom gruppen som Annelie Nordström och Klas Eklund kommer att leda, ska man analysera och beskriva de villkor, utmaningar och möjligheter som målen hög sysselsättning och låg arbetslöshet medför på medellång sikt, här definierat som 10-15 år. Tanken är att analysgruppen ska ange möjliga vägar för att målen ska uppnås.

Vilka utmaningar ser ni framför er?

- Den svenska modellen består av arbete och vi har lyckats skapa en social infrastruktur i Sverige där vi har barnomsorg åt alla, vilket gör att alla kan arbeta. Det är något alldeles unikt genom att vi kan bereda alla möjlighet att delta i arbetslivet. Vi har även äldreomsorg åt alla i Sverige. En stor utmaning blir att se till att den sociala infrakturen kan bestå och utvecklas så att den stödjer ett aktivt arbetsliv på olika sätt, säger Annelie Nordström.

Digitalisering ersätter jobb

När det gäller internationalisering och globalisering ser Klas Eklund flera utmaningar framför sig inom ramen för regeringens framtidsarbete. - Industrin har länge varit motorn i svensk ekonomi men det håller på att ändras. Det är svårt för ett så litet land som Sverige att vara på spets på många områden. Hur möter vi denna typ av utmaning? En annan utmaning är tekniken, den svenska traditionen har varit väldigt teknikvänlig till skillnad från flera. Men det är inte säkert att den nya tekniken skapar jobb på samma sätt som den gamla tekniken. Digitalisering och robotisering ersätter jobb på arbetsmarknaden, både inom industrin och tjänstesektorn. Det här är svåra och spännande utmaningar vi har framför oss, säger Klas Eklund.

Rapport klar 2016

Analysgruppen påbörjar sitt arbete våren 2015 och kommer att vara en bred sammansatt grupp bestående av flera personer med olika kompetenser och erfarenheter. Gruppen arbetar fritt och självständigt inom ramen för uppdraget och givna resurser. Arbetet kommer att präglas av flera utåtriktade aktiviteter som hearings, seminarier och konferenser. En rapport med slutsatser, strategiska överväganden och förslag till politiska åtgärder ska vara klar om ett år.
- Vi kommer att peka ut ett antal vägar, möjligheter, utmaningar och hot för att sen diskutera konkret hur vi kan göra Sverige så framgångsrikt som möjligt, säger Klas Eklund.