Innehållet publicerades under perioden

-

Försvarsmakten har börjat kalla till repetitionsutbildning

Publicerad

Regeringen beslutade den 11 december 2014 att ge Försvarsmakten möjlighet att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning. Nu har Försvarsmakten kallat in de första soldaterna till övningar under hösten 2015.

Riksdagen beslutade våren 2010 att skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret inte längre skulle gälla utan att tjänstgöringsplikten lades vilande. Regeringen fick möjlighet att återaktivera den om behov skulle uppstå. Regeringen beslut om repetitionsutbildning syftar till att den operativa förmågan hos krigsförbanden ska öka.

Frågor och svar kring aktiveringen av plikttjänstgöring

Totalförsvarspliktig är skyldiga att fullgöra värnplikt och civilplikt endast om regeringen med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap beslutar det. Regeringen beslutade den 11 december 2014 att till del aktivera den vilande pliktlagstiftningen. Beslutet innebär att den del av den vilande plikten som rör skyldigheten av fullgöra repetitionsutbildning aktiveras, övriga delar av värnplikten och civilplikten förblir vilande.

Syftet med beslutet är att ge Försvarsmakten möjlighet att repetitionsutbilda den personal som är krigsplacerad men inte anställd i Försvarsmakten. Beslutet innebär inte att svenska ungdomar kommer att kallas in till värnpliktsutbildning.

1. Vad innebär beslutet att aktivera repetitionsutbildning med stöd av pliktlagstiftningen?

Regeringens beslut innebär att den vilande pliktlagstiftningen aktiveras avseende repetitionsutbildning med plikt. Det innebär att Försvarsmakten kan genomföra repetitionsutbildning även med den del av krigsförbandens personal som ännu inte kunnat rekryteras på frivillig väg och som därmed fortfarande består av pliktplacerad personal.

Därmed ges Försvarsmakten möjlighet att höja status och förmåga såväl på den enskilda personalen som på krigsförbanden i sin helhet. Genom beslutet kan också Försvarsmakten öva krigsförband i sin helhet med samtliga personalkategorier.

2. På vilka grunder kan plikten aktiveras?

Regeringen kan besluta om att totalförsvarspliktiga ska fullgöra tjänstgöring, exempelvis på grund av att det säkerhetspolitiska läget har förändrats vilket leder till förändrade behov för försvarsberedskapen eller för att rekryteringen av frivillig personal inte fullt ut täcker totalförsvarets behov. Det är regeringen som bedömer när sådana skäl föreligger. En aktivering av hela eller delar av pliktlagstiftningen kan göras utan att beslut om höjd beredskap fattats.

3. Är inte värnplikten avskaffad?

Det nya personalförsörjningssystem som beslutades av riksdagen 2010 vilar på två ben, dels frivillighet, dels plikten. Principerna redovisas utförligare i propositionerna Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140) och Modern personalförsörjning för ett användbart försvar (prop. 2009/10:160). Där framgår bland annat att den bärande principen är att personalförsörjningen ska bygga på frivillighet. Riksdagen beslutade att totalförsvarsplikten ska finnas kvar men att den läggs vilande i fråga om skyldigheten att fullgöra värnplikt och civilplikt samt att mönstra och att regeringen har möjlighet att återaktivera plikten om detta behövs för Sveriges försvarsberedskap. Skyldigheten att genomgå mönstring och skyldigheten att fullgöra värnplikt och civilplikt kan således träda i kraft efter det att regeringen, med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, beslutar om detta.

Regeringen kan därför vid behov fatta beslut om följande åtgärder:

  • mönstringsplikt,
  • grundutbildning med plikt,
  • repetitionsutbildning med plikt,
  • beredskapstjänstgöring.

Vid höjd beredskap kan regeringen dessutom fatta beslut om krigstjänstgöring. Beslut om att genomföra dessa åtgärder kan tas samlat eller var och en för sig.

4. Består inte Försvaret numera av frivilligt anställda?

Det nya personalförsörjningssystemet bygger på frivillighet. Försvarsmakten har i stort nått sina mål när det gäller rekryteringen av de kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Avseende de tidvis tjänstgörande har utvecklingen inte nått lika långt.. Detta betyder att Försvarsmaktens krigsförband fortfarande till en relativt stor del består av personal som inte är anställd i Försvarsmakten. Denna personal är krigsplacerad med stöd av lagen om totalförsvarsplikt och till del utbildad i det gamla värnpliktsystemet.

5. Innebär beslutet att värnplikten återinförs?

Beslutet innebär inte att den gamla pliktbaserade grundutbildningen återinförs.

Försvarsmakten ges däremot möjlighet att genomföra repetitionsutbildning även av den del av krigsförbandens personal som fortfarande består av krigsplacerad totalförsvarspliktig personal.

Lagstiftningen som möjliggör rekrytering av tidvis anställda har dock endast varit på plats sedan juli 2012, varför reformen haft begränsad tid att få genomslag. Rekrytering av frivillig personal fortsätter och regeringen vill betona det viktiga i att utökade ansträngningar görs framförallt för att rekrytera tidvis tjänstgörande personal. Regeringen följer Försvarets personalförsörjning mycket noga och om det visar sig att nuvarande system inte klarar att långsiktigt säkerställa det militära försvarets behov av personal, kan regeringen återkomma även till frågan om utbildning av ny personal.

6. Vad innebär då detta för den enskilde individen?

Beslutet innebär att den person som i dagsläget är krigsplacerad i något av Försvarsmaktens krigsförband men som inte är anställd av Försvarsmakten kan kallas in till repetitionsutbildning. Den enskilde individen har då skyldighet enligt lag att genomföra utbildningen men har också rätt att söka uppskov om den inte anser sig kunna genomföra utbildningen. Ansökan om uppskov sker till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Ansökan kan inte göras förrän den enskilde fått en kallelse till repetitionsutbildning. Närmare upplysningar kring repetitionsutbildningarna kan fås av Försvarsmakten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

7. Varför fattar regeringen det här beslutet?

Försvarsmakten har redovisat att dess krigsförband under överskådlig tid till del kommer att bestå av krigsplacerad personal som inte är anställd i Försvarsmakten. Det är därför viktigt att det finns möjligheter att öva även den personalen. Särskilt med beaktande av den snabba förändringar i det säkerhetspolitiska läget i vår del av världen under de allra senaste åren. Mot den bakgrunden bedömer regeringen att repetitionsutbildningen av krigsplacerad totalförsvarspliktig personal behöver återupptas.