Försvarsunderrättelseverksamhet

Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs till stöd för svensk säkerhets-, utrikes- och försvarspolitik. Underrättelseverksamheten bidrar till att stärka Sveriges långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska handlingsfrihet och försvarspolitiska förmåga.

En utvecklad försvarsunderrättelseförmåga är avgörande för att kunna använda och utveckla stridskrafterna och övriga förmågor inom totalförsvaret på ett effektivt sätt. Värdet av underrättelser finns i den förbättrade förmågan att hantera konkreta hot och risker, samt att kunna göra riktiga bedömningar av aktuella händelser och mer långsiktiga säkerhetspolitiska skeenden.

Den försämrade säkerhetspolitiska situationen visar på behovet av en god svensk förmåga att inhämta, bearbeta, analyser och delge försvarsunderrättelser.

Myndigheter som får bedriva försvarsunderrättelseverksamhet

Enligt regeringens förordning om försvarsunderrättelseverksamhet (2000:131) är de myndigheter som får bedriva försvarsunderrättelseverksamhet:

  • Försvarsmakten
  • Försvarets radioanstalt
  • Försvarets materielverk
  • Totalförsvarets forskningsinstitut