Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Handlingsplan med 87 åtgärdsförslag för att lindra mjölkkrisen

Publicerad

Under våren har regeringen samarbetat nära med organisationer, företag och myndigheter för att hitta lösningar som kan lindra mjölkkrisen. Den 22 maj träffades parterna för att anta en gemensam handlingsplan med 87 åtgärdsförslag som tagits fram i syfte att vända krisen. Tanken är att alla berörda aktörer på olika sätt ska bidra i arbetet.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

I februari 2015 samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht berörda företag, organisationer och myndigheter med anledning av det kritiska läget för mjölkbönderna. Som ett resultat av mötet bildades tre arbetsgrupper inom kapitalförsörjning, marknad samt rådgivning och produktion för att föreslå åtgärder i syfte att vända krisen.

Arbetsgruppernas arbete har resulterat i en handlingsplan som presenterades vid ett möte i Rosenbad den 22 maj. Handlingsplanen med dess 87 åtgärdsförslag utgör en utgångspunkt för ett gemensamt arbete i syfte att långsiktigt stärka svensk mjölkproduktion.

Handlingsplanen innehåller åtgärder inom nedanstående områden:

 • Riskkapital
 • Bättre management och effektiva produktionsprocesser
 • Utnyttja potentialen i mjölkavkastningen
 • Kostnadseffektivt foder
 • Kostnadseffektiva byggnationer
 • Förenklingar av regelverk
 • Likvärdiga konkurrensvillkor
 • God djurhälsa
 • Ökad innovationstakt och tillämpad forskning
 • Ursprungsmärkning
 • Exportåtgärder

Regeringens har hittills främst haft en samordnande roll arbetet och handlingsplanen ägs av branschen som tillsammans ansvarar för genomförandet.

Bakgrund till mjölkkrisen

Låga mjölkpriser som beror på obalans i världsmarknaden, pressar mjölkbönderna. Det här är en bransch där teknikutveckling och strukturomvandling går fort i Sverige. Var tredje mjölkföretagare i Sverige har investerat och utökat sin produktion sedan 2007. Under senare tid har det varit kraftiga svängningar i mjölkpriset. Denna nedgång kommer ganska tätt på föregående lönsamhetssvacka. Det är tufft för just de lantbrukare som nyligen investerat och som är stommen i Sveriges framtida mjölkproduktion.

Knäckfrågor är till exempel det högre kostnadsläget för de svenska mjölkbönderna jämfört med producenter i andra länder. En annan viktig fråga handlar om att överbrygga likviditetskrisen som för många mjölkbönder är akut. Regeringen har lyssnat på branschen och föreslår en ordning för statliga kreditgarantier i 2015 års vårbudget. Regeringen för även diskussioner med de banker som är de största kreditgivarna i frågan. Inom ramen för arbetet med handlingsplanen har underlag för hur kreditgarantier kan utformas diskuterats med de banker som är de största kreditgivarna till mjölkföretag.

Det viktigt att stärka lönsamheten för mjölkföretagen. En stor del av Sverige ligger i det bälte i nordvästra Europa som har goda förutsättningar för mjölkproduktion. Utmaningarna ligger i att stärka produktionen, höjd avkastning och sänkta kostnaderna. För detta krävs bland annat målinriktade satsningar på forskning, utbildning och rådgivning. Arbete med innovationer och varumärken är också viktiga delar.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.