Indelning och uppgifter i kommuner och landsting

Uppdaterad

I dag finns 290 kommuner och 20 landsting. Det är regeringen som beslutar i ärenden om indelningen i kommuner och landsting. Riksdagen beslutar om indelning i län.

I dag finns 290 kommuner och 20 landsting. Gotlands län saknar landsting. Istället ansvarar Gotlands kommun inom Gotlands län för de uppgifter landstingen sköter i andra län. Det är regeringen som beslutar i ärenden om indelningen i kommuner och landsting. Riksdagen beslutar om indelning i län.

Enligt kommunallagen omfattar varje landsting ett län om inte något annat är särskilt föreskrivet. Ansökningar om förändringar i kommun eller landstingsindelningen utreds av Kammarkollegiet.

Kommuners och landstings uppgifter

Genom speciallagstiftningen har kommuner och landsting fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner och landsting kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter.

Kommunernas obligatoriska uppgifter

 • Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

Frivilliga uppgifter

 • Fritid och kultur
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling

Landstingens obligatoriska uppgifter

 • Hälso- och sjukvård
 • Tandvård för barn och ungdomar upp till 20 års ålder

Frivilliga uppgifter

 • Kultur
 • Utbildning
 • Turism

Gemensam, obligatorisk uppgift för kommuner och landsting

 • Regional och lokal kollektivtrafik

 

Den politiska organisationen

Kommunernas och landstingens grundläggande beslutanderätt utövas av folkvalda församlingar, kommun- och landstingsfullmäktige.

Vid sidan av fullmäktige har nämnderna en central roll i den kommunala beslutsprocessen. Fullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas. Vissa måste dock finnas i alla kommuner respektive landsting. Detta innebär att kommunerna och landstingen har stor frihet att bestämma sin organisation.

Kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen och håller uppsikt över de andra nämndernas verksamhet men kan inte ingripa i en annan nämnds uppgifter. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska förvaltningen t.ex. för att ta fram ett förslag till budget. Nämnderna ansvarar för förvaltning och verksatällande av fullmäktiges beslut.

En person som har rösträtt i kommunen eller landstinget är också valbar till förtroendeuppdrag. Åldergränsen är 18 år.

Kommunallagen (1991:900)