Internationella samarbeten

Svensk säkerhet är beroende av internationella samarbeten och relationer med flera länder genom FN, EU, partnerskap med Nato och försvarssamarbetet med de nordiska länderna och Baltikum, liksom bilateralt samarbete med enskilda länder. Målsättningen med det internationella försvarssamarbetet är att effektivare använda resurser och öka den operativa förmågan för det svenska försvaret.

Soldater som övar.
Soldater från de nordiska länderna övar tillsammans. Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten

Regeringen vill vårda och utveckla de internationella samarbetena genom närmare samarbeten i närområdet och genom deltagande i internationella insatser. Den svenska försvarsförmågan syftar ytterst till försvar av det egna territoriet men ska också betraktas som en del i en gemenskap för stabilitet och säkerhet i norra Europa.

Det nordiska försvarssamarbetet

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, Nordic Defence Cooperation inrättades 2009. Samarbetet omfattar hela bredden av Försvarsmaktens verksamhet. Syftet med samarbetet är att stärka ländernas nationella försvar och finna effektiva gemensamma lösningar.

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Svensk-finskt samarbete

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och delar säkerhetspolitiska utgångspunkter. Länderna samverkar både bilateralt och inom befintliga internationella forum. Ett fördjupat försvarssamarbete stärker den nationella förmågan i respektive land och skapar ökad säkerhet i närområdet.

2014 presenterades en handlingsplan för hur Sveriges och Finlands försvarssamarbete ska fördjupas. I handlingsplanen framgår att försvarsmakterna ska undersöka förutsättningarna för att förstärka samarbetet om övningar, utbildning och träning, luft- och sjöövervakning samt genom gemensam användning av grundläggande infrastruktur.

Det svensk-finska försvarssamarbetet

Bilateralt samarbete

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges bilaterala försvarsrelaterade samarbete inom ramen för upprättade övergripande samarbetsavtal, så kallade MoU-avtal (Memorandum of Understanding). Det finns ett 30-tal bilaterala MoU-avtal med flertalet europeiska länder, samt med länder utanför Europa.

Innehållet i MoU-avtal omfattar främst informations- och erfarenhetsutbyte på försvars och försvarsmaterielområdet, gemensam utveckling och inköp av system, kunskaps- och tekniköverföring, forsknings- och teknikutvecklingssamarbete, samt gemensamma övningar och utbildning.