Mehmet Kaplan har entledigats, Bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister

-

Lämna synpunkter på förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi

Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på ett av Digitaliseringskommissionens förslag som lades i betänkandet: "Gör Sverige i framtiden - digital kompetens (SOU 2015:28)". Du är välkommen att lämna synpunkter på förslaget som avser statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi senast den 29 juni 2015.

Foto: Caroline Tönnies/Folio

Utredningens förslag innebär att Sveriges kommuner bör erbjuda digitala servicecenter till invånarna för att utveckla invånarnas digitala kompetens. Stödet ska utformas så att det möjliggör för alla att ta del av grundläggande samhällstjänster på internet. Kommunerna väljer själva hur stödet utformas och organiseras. Utöver kommunernas egna digitala tjänster bör kommunernas service även innefatta digitalt servicestöd för användande av statliga e-tjänster för olika myndigheter. Regeringen bör anslå statliga medel som Sveriges kommuner kan söka för att upprätta digitala servicecenter. Statliga medel bör även avsättas för nationell samordning och uppföljning av arbetet.

Förslaget behandlas på sidorna 167-170 samt i konsekvensanalysen bilaga 7, sid. 271-300 i betänkandet.

Har du synpunkter?

Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på förslaget om digitala servicecenter i kommunal regi.

Sista datum för inkommande med synpunkter är den 29 juni 2015.