Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Omfattande arbete för att lindra mjölkkrisen

Publicerad · Uppdaterad

Situationen för många av Sveriges mjölkbönder är bekymmersam. Det är bland annat låga mjölkpriser som beror på obalans i världsmarknaden som pressar mjölkbönderna. Regeringen samarbetar nära med berörda parter för att lindra krisen och i vårbudgeten föreslås att mjölkbönder ska kunna få kreditgarantier för lån.

I februari samlade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företag, organisationer och myndigheter med anledning av det kritiska läget för mjölkbönderna. Som ett resultat av mötet bildades tre arbetsgrupper för att föreslå åtgärder och skapa en handlingsplan i syfte att vända krisen.

Arbetsgrupperna är:

  • Kapitalförsörjning,
  • Marknad, samt
  • Rådgivning och produktion

I arbetsgrupperna deltar representanter från mjölkföretagarnas organisationer, mejerier, banker, handeln, rådgivningsföretag och myndigheter. Tanken är att alla aktörer på olika sätt ska bidra. Handlingsplanen ska vara klar den 22 maj 2015 då landsbygdsministern kallat aktörerna till ett uppföljande möte.

Knäckfrågor är till exempel det högre kostnadsläget för de svenska mjölkbönderna jämfört med producenter i andra länder. En annan viktig fråga handlar om att överbrygga likviditetskrisen som för många mjölkbönder är akut.

Regeringen har lyssnat på branschen och föreslår en ordning för statliga kreditgarantier i 2015 års vårbudget. Regeringen för även diskussioner med de banker som är de största kreditgivarna i frågan. Inom ramen för arbetet med handlingsplanen har underlag för hur kreditgarantier kan utformas diskuterats med de banker som är de största kreditgivarna till mjölkföretag.

Det viktigt att stärka lönsamheten för mjölkföretagen. En stor del av Sverige ligger i det bälte i nordvästra Europa som har goda förutsättningar för mjölkproduktion. Utmaningarna ligger i att stärka produktionen, höjd avkastning och sänkta kostnaderna. För detta krävs bland annat målinriktade satsningar på forskning, utbildning och rådgivning. Arbete med innovationer och varumärken är också viktiga delar.