Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen satsar på arbetsmiljön för det moderna arbetslivets utmaningar

Publicerad

Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet rustats ned. Antalet arbetsskador och arbetssjukdomar har ökat.

Sjukfrånvaron ökar oroväckande, särskilt bland kvinnor. Samtidigt står arbetslivet inför stora förändringar med en fortsatt ökad global konkurrens och krav på att fler måste orka jobba längre. För att möta utvecklingen är nu en förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöområdet nödvändig.

Vad innebär förslagen?

Arbetsmiljöverkets anslag förstärks med 20 miljoner kronor från och med juli 2015. För 2016 beräknas anslaget förstärkas med ytterligare 35 miljoner kronor och från och med 2017 med ytterligare fem miljoner kronor. Det förstärkta anslaget till Arbetsmiljöverkets verksamhet innebär ett nödvändigt tillskott för att tillsynen inom arbetsmiljöområdet ska kunna upprätthållas. Förstärkningen innebär bland annat att fler inspektörer kan anställas.

Det statliga bidraget till regionala skyddsombud ökas med nio miljoner kronor från och med juli 2015. Stödet beräknas öka med ytterligare en miljon kronor från och med 2016. Det statliga bidraget till de regionala skyddsombuden har legat på samma nivå under en lång period. Höjningen innebär en bättre anpassning av statens bidrag i förhållande till kostnaderna för verksamheten.

En särskild satsning på arbetslivsforskningen genomförs under perioden 2015-2018, med fokus på kvinnors arbetsmiljöproblem och arbetsrelaterade ohälsa. Under 2015 satsas fem miljoner kronor, under 2016 beräknas 10 miljoner kronor satsas och under 2017 och 2018 beräknas 20 miljoner kronor satsas. De båda satsningarna på Arbetsmiljöverkets anslag och ökade medel till forskning innebär kraftfulla insatser både på kort och på längre sikt.

För en förstärkning av företagshälsovårdens kompetensförsörjning påbörjas en satsning från och med juli 2015 med 1 miljon kronor. 2015 bedöms bli en uppstartsperiod men från och med 2016 beräknas 10 miljoner kronor satsas årligen. Regeringen återkommer till hur stödet ska utformas.                        

Varför görs satsningarna?

Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet rustats ned. Antalet arbetsskador och arbetssjukdomar har ökat. Sjukfrånvaron ökar oroväckande, särskilt bland kvinnor. Samtidigt står arbetslivet inför stora förändringar med en fortsatt ökad global konkurrens och krav på att fler måste orka jobba längre. För att möta utvecklingen är nu en förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöområdet nödvändig. Detta kommer att göras på flera olika sätt. För en långsiktig utveckling behövs också en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken och för att det lokala arbetsmiljöarbetet ska fungera, är det viktigt att staten tar ett tydligt ansvar exempelvis via den tillsyn som Arbetsmiljöverket utför.                     

Vilka berörs av förslagen?

Arbetsmiljöverket och de fackliga centralorganisationerna. De övriga satsningarna berör forskarvärlden och företagshälsovården.                    

När träder förslagen i kraft?

Resursförstärkningen till Arbetsmiljöverket sker redan från 1 juli 2015. Regeringen återkommer till hur medlen till forskning kommer fördelas och hur stödet till företagshälsovårdens kompetensförsörjning kommer utformas.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.