Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill stärka civilsamhällets och kommunernas insatser för nyanländas etablering

Publicerad

Regeringen vill stärka civilsamhällets och kommunernas insatser för etablering av nyanlända eftersom man ser att de ideella krafterna är mycket viktiga när det kommer till att motverka fördomar och skapa nya kontaktytor mellan nyanlända och personer som är etablerade i Sverige.

Vad innebär förslaget?

Regeringen satsar ytterligare 30 miljoner kronor på verksamhet i civila samhället och kommuner som syftar till att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att etablera sig i samhället, s.k. §37a-medel. Satsningen omfattar verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Det kan bland annat handla om verksamheter som erbjuder sociala aktiviteter, studiecirklar, insatser som stödjer språkinlärning eller aktiviteter i idrottsföreningar. Syftet är att nyanlända ska kunna få kontakter med personer som är etablerade i Sverige som kan dela med sig av kunskap och erfarenheter som är värdefull under den första tiden i Sverige.

Varför görs detta?

Regeringen vill stärka civilsamhällets och kommunernas insatser för etablering av nyanlända eftersom man ser att de ideella krafterna är mycket viktiga när det kommer till att motverka fördomar och skapa nya kontaktytor mellan nyanlända och personer som är etablerade i Sverige.

Vilka berörs av förslaget?

Verksamheten vänder sig i huvudsak till nyanlända (som omfattas av förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, det vill säga flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga) för att underlätta deras etablering i det svenska samhället.
Regeringens satsning riktas mot verksamhet som drivs utan vinstsyfte. Ersättning får lämnas till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Ersättning får lämnas för verksamhet som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Länsstyrelsen i Jönköping hanterar ansökningarna och betalar ut ersättning.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 samt höständringsbudgeten för 2021 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.