Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Regeringen tar ett samlat grepp om rovdjurspolitiken

Publicerad

Den svenska rovdjurspolitiken bygger på att Sverige ska ha långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjur som ger en biologisk mångfald. Det gäller såväl björn, järv, kungsörn, lodjur och varg, där varje art ska finnas inom sitt naturliga utbredningsområde.

Samtidigt som det ska finnas långsiktigt livskraftiga stammar av rovdjur som ger en biologisk mångfald ska beslut som rör förvaltningen av rovdjur fattas nära människor som lever i rovdjurens närhet.

Regeringens rovdjurspolitik syftar till att nå de sju naturtypsanknutna miljökvalitetsmålen och att följa EU:s regler på området, till exempel Art- och habitatdirektivet. Det finns dock ett behov av mer samverkan och respekt för både människa och rovdjur. Rovdjursförvaltningen behöver utvecklas för att nå dessa mål och ersättningar för förebyggande arbete och rovdjursskador på tamdjur höjs. Regeringen ökar satsningen på åtgärder för att förebygga och kompensera för rovdjursskador och därmed förebygga konflikter kring rovdjurspolitiken.

Prop 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik

Insatser för en hållbar vargpolitik

För att få en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen fattade regeringen den 1 april 2015 beslut om följande åtgärder:

  • Vargkommittén återinrättas med uppgift att bistå regeringen med att utforma en hållbar nationell vargpolitik.
    Dir. 2015:40 En nationell kommitté för hållbar vargpolitik
  • Naturvårdsverket ska utifrån ett brett vetenskapligt underlag utreda vad som är gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår även att tillsammans med Jordbruksverket redovisa hur landsbygdens näringar och renskötsel påverkas.
    M2015/1573/Nm Uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus för varg
  • Jordbruksverket ska utvärdera hur angrepp på tam- och husdjur orsakade av stora rovdjur kan förebyggas. Det ska även föreslås nya metoder för att förebygga angrepp och skador.