Artikel från Justitiedepartementet

Ändrade regler för svenskt medborgarskap

Publicerad

Sedan 1 april 2015 gäller ändrade regler för svenskt medborgarskap. Bland annat finns det nu en portalparagraf som slår fast att medborgarskapet förenar alla medborgare och består av rättigheter och skyldigheter.

Andra förändringar som trädde ikraft 1 april 2015 är att:

  • Alla kommuner ska vara skyldiga att minst en gång per år anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.
  • Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändras så att kvinnor och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln om en av föräldrarna är det.
  • Barns och ungas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas genom kortare tidskrav på bosättning i Sverige.
  • Tidsperioden för anmälan om svenskt medborgarskap förlängs för statslösa barn och unga vuxna.
  • De som har förlorat sitt svenska medborgarskap till följd av tidigare bestämmelser som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får möjlighet att återfå detta.

Kommunernas ansvar

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunen bjuder in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare.

De flesta kommuner som anordnar ceremonier i dag har hittills valt att anordna dem på nationaldagen, antingen separat eller som en del av nationaldagsfirandet. Lagen reglerar inte i detalj när ceremonierna ska äga rum. Kommunerna ges då en möjlighet att dela upp ceremonin på flera dagar om det skulle behövas.

Länsstyrelserna ger stöd och information till kommunerna

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att arbeta för att kommunerna får information om hur medborgarskapsceremonier genomförs i andra kommuner, till exempel genom att utarbeta och sprida informationsmaterial med konkreta exempel. Länsstyrelsernas arbete med detta ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Uppdrag till länsstyrelserna angående medborgarskapsceremonier

Finansiering

Kommuner får ersättning från staten för de kostnader som uppstår vid anordnandet av medborgarskapsceremonier. Ersättningen ska täcka lönekostnader för arbetstid, kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare och kostnader för inbjudningar och svarskort. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per år framöver för ändamålet.