Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

En kommission för jämlik hälsa

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har utsett professor Olle Lundberg att leda den kommission för jämlik hälsa som aviserades i regeringsförklaringen. Kommissionens uppgift är att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.

Gruppfoto av samtliga medlemmar i Kommissionen för jämlik hälsa
Gruppbild tillsammans med statsrådet Gabriel Wikström inför Kommissionen för jämlik hälsas första möte. Stående i bakre raden från vänster ses: Ing-Marie Wieselgren, Denny Vågerö, Margareta Kristenson, Per Nilsson, Maria Albin, Per-Olof Östergren, Gabriel Wikström, Ingvar Nilsson. Sittande från vänster: Åke Bergmark, Laura Hartman, Anna Sjögren, Olle Lundberg (ordf.) Foto: Christine Olsson, TT

En kommission för jämlik hälsa har inrättats som senast den 31 maj 2017 ska lämna en rapport med förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Regeringen har utsett professor Olle Lundberg att leda denna kommission som även aviserades i regeringsförklaringen.

Olle Lundberg kommer närmast från forskningscentret Centre for Health Equity Studies (CHESS), som är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Karolinska Institutet. CHESS huvudsakliga forskningsområde rör ojämlikhet i hälsa.

Kommissionens huvudsakliga fokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället och därutöver ska hälsoskillnader mellan könen genomgående uppmärksammas i kommissionens arbete. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.

Kommissionen ska även vara uppmärksam på andra hälsoskillnader i samhället, till exempel mellan personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer, personer med utländsk bakgrund, personer som tillhör nationella minoriteter och den övriga befolkningen. Även hälsoskillnader mellan dem som förvärvsarbetar och dem som står utanför arbetslivet ska beaktas.

Betydelsen av såväl generella insatser som insatser riktade till specifika målgrupper i arbetet för att minska hälsoklyftorna ska övervägas av kommissionen. Barns förutsättningar att växa upp under trygga och goda uppväxtvillkor ska särskilt uppmärksammas. Hälsofrämjande och preventiva insatser tidigt i livet är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Likaså ska även hälsosituationen bland äldre uppmärksammas. 

Kommissionens arbete ska resultera i förslag riktade till såväl staten som till kommuner och landsting, men också till andra relevanta samhällsaktörer. Med ett utåtriktat och inkluderande arbetssätt ska kommissionen aktivt verka för att de förslag som presenteras har goda förutsättningar att få genomslag i olika beslutsprocesser, framförallt bland de samhällsaktörer som kan bidra till att minska ojämlikheterna i hälsa i samhället.

Förslagen ska så långt som möjligt omfatta olika tidsperspektiv framåt i tiden: ett kort perspektiv på 2-4 år, ett medellångt på 8 år samt en generation framåt, 25–30 år.

Pressmeddelanden
Datum Rubrik
02-juni Pressträff: Kommissionen för jämlik hälsa lämnar över sitt slutbetänkande till finansminister Magdalena Andersson och folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll. Pressmeddelande
21-aug 2015 Ledamöter i Kommissionen för jämlik hälsa utsedda Pressmeddelande
04-juni 2015 Professor Olle Lundberg ordförande för kommissionen för jämlik hälsa Pressmeddelande
03-feb 2015 Välkommet initiativ att tillsätta en kommission för jämlik hälsa Pressmeddelande

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.