Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Jämställd hälsa

De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Det långsiktiga målet är att utradera skillnaderna i kvinnor och mäns sjukskrivningar, samtidigt som vi pressar ner sjukskrivningstalen i stort till en låg och stabil nivå. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Bild på kvinnor som ror.
Regeringen ska satsa på idrotten och förväntar sig att idrottsrörelsen på olika nivåer förstärker sina ansträngningar att nå en jämställd idrott – en idrott där aktiva ges samma möjlighet att förverkliga sitt intresse att delta, oberoende av kön. Foto: Johnér

Aktuell utmaning

Sjukskrivningar: Sjukskrivningarna i Sverige visar, liksom i många andra länder, en stor skevhet vad gäller könsfördelning. Kvinnor är sjukskrivna i mycket större utsträckning än män, två av tre sjukskrivna är kvinnor. Det är ett historiskt mönster som hållit i sig över tid. De psykiatriska diagnoserna är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och ökar både hos kvinnor och män, men ökningen är större hos kvinnor.

Psykisk ohälsa: Det är tre gånger högre risk att unga kvinnor försöker ta sitt liv än unga män. De självrapporterade psykiska och somatiska besvären, framför allt bland 13- och 15-åriga flickor, ökar. Dessutom ökar skillnaden mellan flickors och pojkars upplevda hälsa med stigande ålder.

Mäns våld mot kvinnor: Det är fortfarande många kvinnor som utsätts för misshandel. Under 2014 anmäldes 28 200 misshandelsfall av kvinnor till polisen. Det är en ökning med 5 procent jämfört med 2013. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent mellan 2013 och 2014, till 6 620 anmälda brott. Runt 17 kvinnor dödas varje år av en man de har eller har haft en nära relation med. 

HeForShe-mål

De påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Det långsiktiga målet är att utradera skillnaderna i kvinnor och mäns sjukskrivningar, samtidigt som vi pressar ner sjukskrivningstalen i stort till en låg och stabil nivå. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

HeForShe-initiativ

  • Regeringen tillsätter en nationell kommission för jämlik hälsa. Hälsoskillnader mellan kön ska genomgående uppmärksammas i arbetet.
  • För att möta kvinnors högre sjukskrivningar behövs en mobilisering av alla berörda parter i samhället, så väl myndigheter som arbetsgivare och hälso- och sjukvård samt satsningar på kvinnors arbetsmiljö.
  • Regeringen ser över en framtida, långsiktig satsning på att stärka det förebyggande arbetet på området psykisk hälsa och att förbättra tidiga insatser till unga med psykisk ohälsa.
  • Vi ska satsa på idrotten och förväntar sig att idrottsrörelsen på olika nivåer förstärker sina ansträngningar att nå en jämställd idrott – en idrott där aktiva ges samma möjlighet att förverkliga sitt intresse att delta, oberoende av kön.
  • En nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor ska tas fram. Regeringens förstärker stödet till kvinnojourer för stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor. Lagstiftningen om våldtäkt ses över för att fler sexualbrott ska klaras upp. Straffen för grova sexualbrott ska skärpas. En ökad delaktighet av män i ett sådant förändringsarbete ska främjas. Regeringen har gett fortsatt stöd till en nationell telefonlinje dit personer, främst män, som riskerar att begå sexuella övergrepp kan ringa för råd och hjälp att komma till behandling. Arbetet med att förändra könsstereotypa normer kring maskulinitet, våld och destruktiva maskuliniteter ska intensifieras.