Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Jämställd representation

Publicerad · Uppdaterad

Det offentliga ska gå före och visa vägen. Regeringen ska bygga upp världens första jämställda statsförvaltning. I slutet av mandatperioden ska lika många kvinnor som män finnas på alla politiskt tillsatta poster inom statsförvaltningen.

Bild på flera män och kvinnor som sitter runt ett bord och har möte.
Förändringar sker där makten finns och därför ska andelen kvinnor på ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning öka. Foto: Susanne Kronholm/Johnér

Aktuell utmaning

Förändringar sker där makten finns och därför ska andelen kvinnor på ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning öka. Bara 23-24 procent av ledamöterna i Sveriges börsstyrelser är kvinnor idag och endast 6 procent av börsens styrelseordföranden. Kvinnor är underrepresenterade i koncernledningarna i börsbolagen och det är bara 3 av 10 av de företag som startas i Sverige som startas av en kvinna. Andelen kvinnliga professorer i akademin var bara 24 procent år 2013.

HeForShe-mål

Det offentliga ska gå före och visa vägen. Regeringen ska bygga upp världens första jämställda statsförvaltning. I slutet av mandatperioden ska lika många kvinnor som män finnas på alla politisk tillsatta poster inom statsförvaltningen.

Regeringen har också satt som mål att andelen av kvinnor respektive män i börsbolagens styrelser ska vara minst 40 procent år 2016, annars kommer regeringen gå vidare och införa kvotering. De statliga bolagen lever redan idag på portföljnivå upp till målet om minst 40 procent av vardera könet. Idag är 50 procent av styrelseledamöterna i helägda statliga bolag kvinnor. Bland de statligt helägda bolagen är dessutom 41 procent av ordföranden kvinnor. Detta är ett resultat av ett genuint ”commitment” hos regeringarna de senaste 15 åren vilket har gett märkbara resultat. Regeringen kommer i ägarstyrningen av bolagen med statligt ägande att fortsatt ta tillvara kompetens och erfarenhet som såväl kvinnor som män besitter.

Jämställdheten inom akademin måste öka. I framtiden ska lika många kvinnor som män vara professorer. Regeringen fastslog i regeringsförklaringen att andelen kvinnliga professorer som ska öka. Rekryteringsmål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer för perioden 2016-2019 kommer att sättas under 2015. 

HeForShe-initiativ

• Redan nu står det klart att det nya Regeringskansliet är jämställt vad gäller kvinnor och män på de politiskt tillsatta posterna och tjänsterna. Tack vare en medveten utnämning och rekrytering är lika många kvinnor som män statsråd, statssekreterare och politisk sakkunniga. Regeringen arbetar nu på liknande sätt med den statliga utnämningspolitiken.

• Om andelen kvinnor i börsbolagen inte är minst 40 procent i slutet av 2016 kommer regeringen att lägga fram en kvoteringslag under 2017.

• Forskningsanslagen ska fördelas jämställt.

• Regeringen tillsätter en expertgrupp för jämställdhet i högskolan som ska lägga fram förslag inför nästa stora forskningsproposition som ska läggas hösten 2016.