Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Mia Torpe ska föreslå ansvarsförändring på avfallsområdet

Publicerad

Klimat- och miljöminister Åsa Romson har utsett Mia Torpe för att ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall och returpapper från hushållen kan utformas. Torpe har arbetat som miljöchef för HSB Riksförbund, och har i den rollen bland annat följt avfallsområdet ur flera perspektiv sedan producentansvaret infördes 1994.

Ladda ner:

Regeringen vill att kommunerna ska få ansvaret för den fysiska insamlingen av förpackningsavfall och returpapper från hushållen. En viktig utgångspunkt för regeringen är att förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper. Idag är insamlingsansvaret delat mellan kommunerna och producenterna. Det är även viktigt att den nya modellen för insamling kan genomföras på ett sådant sätt att en miljöriktig hantering av avfallet underlättas och att en hög kvalitet på det insamlade materialet möjliggör en hög grad av materialåtervinning.

Utredaren ska:

  • ge förslag på hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna, som fortsatt har ett producentansvar, och hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen,
  • föreslå hur en effektiv tillsyn över insamlingen och återvinningen kan möjliggöras,
  • undersöka vilka konsekvenser som ett förändrat ansvar får för de berörda aktörerna och samhället i stort, och
  • lämna författningsförslag som lägger fast regelverket för den valda lösningen.

Uppdraget ska vara slutfört den 31 mars 2016.