Ny patent- och marknadsdomstol

Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Regeringen föreslår att domstolsprövningen i dessa mål och ärenden samlas i två särskilda domstolar: Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

En särskild Patent- och marknadsdomstol inrättas vid Stockholms tingsrätt och en Patent- och marknadsöverdomstol vid Svea hovrätt. Som en konsekvens av förslaget ska Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphöra.

Regeringen bedömer att den samlade domstolsprövningen kommer att medföra en ökad effektivitet och kvalitet i prövningen, bland annat genom den koncentration av kompetens som den kommer att innebära.

Regeringen föreslår också en ny lag om patent- och marknadsdomstolar med regler som syftar till att säkerställa en effektiv handläggning.

Den nya domstolsordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

Förslaget presenteras i en proposition som har överlämnats till riksdagen.