En ny nationell strategi för den regionala tillväxtpolitiken på plats

Regeringen har idag fattat beslut om En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.

Sven-Erik Bucht redogör för den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
Sven-Erik Bucht redogör på pressfika den 9 juli för den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Foto: Regeringskansliet

Strategin är långsiktigt vägledande för det regionala tillväxtarbetet och ska bland annat bidra till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Strategin anger regeringens prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken fram till 2020 och vägleder bland annat länens regionala utvecklingsstrategier och program inom EU:s strukturfonder.

– Det är oerhört viktigt att vi får med och inkluderar den regionala nivån när vi utvecklar politiken. I vår dialog med regionerna framkommer tydligt vilka frågor som är viktiga ute i landet, vilket också hjälper oss att prioritera rätt. Detta avspeglas i den nationella strategin, som är framtagen i bred samverkan med den regionala nivån, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Fyra samhällsutmaningar möts av fyra prioriteringar

I strategin beskrivs fyra samhällsutmaningar – Demografisk utveckling, Globalisering, Klimat, miljö och energi samt Social sammanhållning – som alla påverkar Sveriges regioner och det regionala tillväxtarbetet. För att bidra till politikens mål och möta dessa samhällsutmaningar, samt ta tillvara dess möjligheter, har fyra prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet identifierats fram till 2020. De fyra prioriteringarna är:

  • Innovation och företagande
  • Attraktiva miljöer och tillgänglighet
  • Kompetensförsörjning, samt
  • Internationellt samarbete.

För att bidra till politikens mål behöver genomförandet av den regionala tillväxtpolitiken bli mer resultatinriktat. Det innebär bland annat att de verktyg som finns inom den regionala tillväxtpolitiken behöver utvecklas och stärkas. Det handlar också om att utveckla dialogen mellan den nationella och regionala nivån, där det nyligen inrättade Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 är en viktig arena.

Genom strategin prioriteras även en stärkt analys och uppföljning av det regionala tillväxtarbetet för att bättre synliggöra olika insatser och resultat samt ett kontinuerligt lärande. Ett mer resultatinriktat genomförande ställer också krav på ett tydligt regionalt ledarskap med ansvar för att strategiskt leda, samordna och utveckla det regionala tillväxtarbetet.

– Det är viktigt att den nationella strategin nu är på plats. Den utgör ett ramverk som samlar aktörer inom den regionala tillväxtpolitiken. Jag ser fram emot ett fortsatt strategiskt samarbete med den regionala nivån och ett kraftfullt genomförande av strategin för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.