Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Svenska livsmedelsdialogen ger viktiga inspel till livsmedelsstrategin

Publicerad

Under våren och försommaren 2015 har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht rest runt i landet för att samla in synpunkter och inspel till den livsmedelsstrategi som regeringen tar fram. Resan som kallas den svenska livsmedelsdialogen har genomförts i nära samarbete med länsstyrelserna. Möten har hållits på sex orter, från Kristianstad i söder till Umeå i norr, och omkring 700 personer med koppling till livsmedelskedjan har deltagit.

 • Foto på Annika Åhnberg och Sven-Erik Bucht

  Annika Åhnberg, som varit processledare vid samtliga livsmedelsdialoger, ställer frågor till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid dialogen i Kristianstad den 10 juni.

  Foto: Regeringskansliet

 • Foto på Patrik Ohlsson, ordförande för LRF Värmland.

  Första livsmedelsdialogen hölls i Karlstad den 23 mars. Vid mötet gör Patrik Ohlsson, ordförande för LRF Värmland ett inspel om att livsmedelsstrategin inte främst ska vara för bonden utan för att öka livsmedelsproduktionen.

  Foto: Regeringskansliet.

 • Foto på viktiga frågor för livsmedelsstrategin.

  Sammanfattning av diskussionen kring viktiga frågor för livsmedelsstrategin vid livsmedelsdialogen i Borlänge.

  Foto: Regeringskansliet

 • Foto på deltagare på livsmedelsdialogen i Vara.

  Vid dialogen i Vara den 5 juni delades deltagarna in i grupper med instruktionen att komma fram till de tre viktigaste frågorna för livsmedelsstrategin.

  Foto: Regeringskansliet

Redan när Sven-Erik Bucht markerade startskottet för arbetet med att ta fram en långsiktig livsmedelsstrategi i mars 2015, pratade han om vikten av en strategi som är väl förankrad och som aktörer i livsmedelskedjan kan ställa sig bakom. Den svenska livsmedelsdialogen är en del i arbetet med att samla in synpunkter och förslag till livsmedelsstrategin men är också en viktig del av förankringsprocessen.   

Artikel: Startskott för att ta fram en svensk livsmedelsstrategi

– Jag har träffat många kunniga och engagerade livsmedelsproducenter, entreprenörer och eldsjälar under den här resan och jag har fått in viktiga synpunkter och förslag som blir värdefulla bidrag till livsmedelsstrategin. Framförallt kommer jag att ta med mig insikten om att en livsmedelsstrategi välkomnas av livsmedelssverige. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet, säger Sven-Erik Bucht.

Samtliga möten under den svenska livsmedelsdialogen har genomförts under ledning av processledare Annika Åhnberg som har fungerat som en röd tråd genom resan. Parallellt med den svenska livsmedelsdialogen genomförs flera dialoger med nationella aktörer med koppling till livsmedelskedjan.

Synpunkter och förslag som har lämnats i samband med den svenska livsmedelsdialogen och vid andra dialoger som pågår är viktiga underlag till framtagandet och genomförandet av livsmedelsstrategin. Planen är att en färdig strategi ska överlämnas till riksdagen i mars 2016.

Exempel på inspel och synpunkter som lyfts fram under den svenska livsmedelsdialogen: 

 • Satsa på export för att uppnå tillväxt och öka lönsamheten
 • Det är viktigt att prioritera en hållbar konsumtion och jobba för upplysta och kunniga konsumenter
 • Satsa mer på tillämpad forskning
 • Se över regelverk och satsa på regelförenkling
 • Behov av bättre infrastruktur, service och logistiklösningar
 • Lönsamheten i primärproduktion och livsmedelsförädling måste öka
 • Svenska livsmedelsproducenter ska inte konkurrera med priser utan med kunskap, kvalitet och innovation
 • Det måste bli mer attraktivt för unga att arbeta inom primärproduktion och livsmedelsindustrin
 • Satsa på utbildning inom livsmedelsområdet

Orter som har besökts

Karlstad den 23 mars
Borlänge den 13 april
Umeå den 24 april
Linköping den 4 maj
Vara den 5 juni
Kristianstad den 10 juni