Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Romson har entledigats, Klimat- och miljöminister, vice statsminister

-
Artikel från Miljödepartementet

Ytterligare finansiellt stöd till utvecklingsländer inför klimatmötet i Paris

Publicerad

Regeringen satsar cirka 12 miljoner kronor på tre särskilda projekt för att hjälpa fattiga länders klimatansträngningar inför klimatmötet COP21 i Paris. Satsningen kopplar till den strategi inför Paris som regeringen antog tidigare i år. I strategin står att Sverige särskilt ska stötta de minst utvecklade länderna och de som är mest utsatta för klimatförändringarnas effekter. De projekt som regeringen nu väljer att stödja fokuserar därför särskilt på afrikanska och karibiska länder.

Afrikanska länders bidrag till det nya klimatavtalet

Inför klimatmötet COP21 i Paris i december i år, där ett nytt globalt klimatavtal ska beslutas, ska parterna berätta vad de är beredda att åta sig att göra inom det nya avtalet. Dessa åtaganden kallas Intended Nationally Determined Contributions, INDC:s, och kommer ingå i det nya avtalet. Sverige vill att alla länder ska presentera en INDC i god tid före Paris, men för många utvecklingsländer är det första gången de ska skicka in ett sådant åtagande.

Som ett sätt att stötta afrikanska länder i att ta fram sina INDC:s har regeringen beslutat att bidra med 2,5 miljoner kronor till organisationen IRENA (International Renewable Energy Agency). IRENA ska under 2015 arrangera två workshops i Afrika om förnybara energikällor och möjligheter till utveckling med låga koldioxidutsläpp. Arbetet syftar till att ge underlag för Afrikanska länders arbete med att ta fram INDC:s.

IRENA:s webbplats

Analys av karibiska länders motståndskraft mot klimatförändringar

De karibiska länderna har stora framtidsutmaningar i att hantera materiella och ekonomiska konsekvenser av klimatförändringar, bygga in motståndskraft mot klimatförändringarna brett genom samhällen och säkra tillgången på energi. Situationen kräver förbättrad infrastruktur, säkrad energiförsörjning och hållbar energiplanering.

Energimyndigheten samarbetar med ett nyupprättat center i Karibien och Small Island Development States i ett projekt för att öka resiliensen mot klimatförändringar och bidra till hållbar utveckling i regionen i samband med den energiomställning som kommer att behövas. Projektet har som målsättning att utveckla och applicera en analysmetod, ett verktyg, för att analysera resiliensen i energisystem inom SIDS. Resultatet kan användas som beslutsunderlag för framtagande av policyer och investeringar i energieffektivisering och förnybar energi. Regeringen bidrar med 5,75 miljoner kronor till projektet.

Energimyndighetens webbplats

Klimatscenarier i Afrika

Ökad kunskap om hur klimatförändringarna påverkar olika länder är angeläget, inte minst för särskilt sårbara länder i Afrika. SMHI är från och med den 1 januari 2015 projektkontor för det internationella samarbetet om regional klimatmodellering Cordex. Samarbetet fokuserar på att utveckla regionala klimatscenarier, bland annat för afrikanska länder.

Kunskapen om framtida klimatförändringar bygger till stor del på resultat från globala klimatmodeller. Men arbete med klimatanpassning på lokal och regional nivå kräver mer detaljerad information. Därför är regional bearbetning av den globala informationen betydelsefull och behöver spridas och få genomslag bland nationella myndigheter och intressenter i Afrika. Regeringen ger nu SMHI 3 miljoner kronor i särskilt stöd för att genomföra en satsning på klimattjänster i Afrika genom dels en förstudie för att utveckla klimattjänster, dels seminarier om klimateffekter och klimatmodellering.

Om Cordex på SMHI:s webbplats