Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Lansering av den nationella maritima strategin

Publicerad

I dag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson regeringens strategi för att främja de maritima näringarna ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö”

Anna Johansson i gulgrårandig klänning vid lansering av maritima strategin, framför bild bestående av hav och klippor
Infrastrukturminister Anna Johansson presenterar regeringens nationella maritima strategi. Foto: Regeringskansliet

- Vi har med strategin tagit ett helhetsgrepp om de maritima näringarna, den visar inriktningen för såväl en socialt och miljömässigt som ekonomiskt hållbar utveckling, säger Anna Johansson. Som en del av den maritima strategin har regeringen lagt fast följande vision  

Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

- Utvecklingen av de maritima näringarna bidrar till regeringens mål inom flera områden, fortsätter Anna Johansson. Syftet med strategin är att bättre ta tillvara den potential som finns inom maritima näringar, och på så vis bidra till regeringens mål om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020, liksom till miljökvalitetsmålen Hav i balans och Levande kust och skärgård. Därtill ska strategin bidra till att nå målsättningarna i EU:s havsmiljödirektiv och stärka regional och lokal konkurrenskraft i alla delar av landet.

En stark maritim sektor innebär att Sverige kan ta tillvara de marknadsmöjligheter som finns inom det maritima området. Ett dynamiskt näringsliv, där befintliga företag växer och utvecklas och nya företag startas är en viktig förutsättning. Innovation och utveckling har en nyckelroll i det framtida arbetet för att behålla och utveckla den svenska produktiviteten såväl som Sveriges konkurrenskraft. Möjligheter till försörjning, rekreation, natur- och kulturupplevelser inom det maritima området är också av stor betydelse.

Många har varit delaktiga i framtagandet av strategin och haft möjlighet att påverka dess innehåll. Arbetet har genomförts i en bred och öppen process där inspel kommit från dialoger och möten med företrädare för de maritima branscherna. Intressenter i strategiarbetet har bland annat varit: turismnäringar, energiproducenter, vattenbruk, varv och sjöfart, fiske, tillverkningsindustri för maritima syften, samt statlig- och kommunal förvaltning.

- Strategins framgång förutsätter ett fortsatt engagemang från berörda aktörer, offentliga såväl som näringslivet. En ytterligare förutsättning för att nå visionen är ett kontinuerligt arbete inom de av strategin berörda områdena. Strategin pekar ut riktningen och utgör en plattform för fortsatt utveckling och samverkan genom dialog och kunskapsutbyte, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.