Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

#Äldreresan: Dialog skapar bild av framtidens behov i äldreomsorgen

Publicerad

–Äldreresan är ett initiativ som ska ge en bild av läget i äldreomsorgen i Sverige idag och förbereda oss för vad som kommer att krävas för att kunna förbereda en äldreomsorg med god kvalitet i framtiden.
Det sa äldreminister Åsa Regnér när hon fredagen den 25 september inledde en turné till åtta kommuner som hon under hösten 2015 och våren 2016 besöker för att lyssna in och få synpunkter från kommuner, äldre, anhöriga och personal om sådant som rör äldre människors liv.

Linköpingsbesöket inleddes med dialog och ömsesidigt erfarenhetsutbyte mellan stat och kommun.

Äldreomsorg på nationell nivå

Åsa Regnér redogjorde för regeringens satsningar på äldreområdet generellt och särskilt för de insatser på äldreområdet som regeringen nyligen presenterat i budgetpropositionen inför 2016.

I Linköping medverkade också regeringens särskilda utredare för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto. Hon berättade om innehållet i det direktiv regeringen lämnat henne och om hur hon nu tänker ta sig an uppgiften att ta fram en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Äldreomsorg på lokal nivå

Linköpings kommun, företrädda av bland andra äldrenämndens ordförande Mikael Sanfridsson och omsorgsdirektör Peder Ellison, redogjorde för Åsa Regnér för vilka erfarenheter och tankar omsorgs- och äldreförvaltningen gjort utifrån det lokala perspektivet. Bland annat berördes Linköpings kommuns arbete och erfarenheter av förenklad handläggning inom hemtjänsten, olika former av särskilt boende för äldre, konsekvenser av eventuella bemanningsföreskrifter och inspektioner av IVO för utbudet av särskilt boende för äldre, välfärdsteknologins betydelse för vård- och omsorgsbehoven, regional samverkan samt vilka erfarenheter Linköpings kommun gjort av funktionen Äldreombudsman.

Samtal med hemtjänstpersonal och anhöriga

Efter ett möte med lokala äldreorganisationer i Linköping besökte Åsa Regnér Aspens servicehus och dess dagverksamhet. Under besöket fick Åsa Regnér tillfälle att samtala direkt med företrädare för personal som arbetar inom hemtjänsten, äldre och anhöriga.

Genvägar

Pressmeddelande: Äldreministern på turné i Sverige

Pressmeddelande: Regeringens satsningar på ökad kvalitet inom äldreomsorgen

Pressmeddelande: Regeringen gör kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Dir. 2015:72 Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Artikel på webbplatsen: Ökad bemanning i äldreomsorgen

Äldreministern på besök i Linköping på linkoping.se

 

Om #Äldreresan

Meningen med Äldreresan är att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet är också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.

Fem procent av alla anställda arbetar i den kvinnodominerade äldresektorn. Det är en sektor med inte bara stor betydelse för välfärden utan också för jobben.

Regeringens satsningar på äldre

I budgetpropositionen 2016 satsar regeringen 2 miljarder kronor per år 2016–2018 för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen, öka tryggheten för de äldre och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.

All öppenvård som ingår i det nationella högkostnadsskyddet blir avgiftsfri för äldre från 85 års ålder.

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor avsätts för en kunskapssatsning till verksamheter inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Satsningen möjliggör stöd till kommunerna att fortsätta kompetensutveckla sin baspersonal inom dessa områden.

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besökte äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan var att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet var också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.