Ändrad ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Publicerad

Differentierade schabloner för statlig ersättning till kommuner för ensamkommande barns och ungdomars boende föreslås.

Vad innebär förslaget?

Differentierade schabloner för statlig ersättning till kommuner för ensamkommande barns och ungdomars boende föreslås.

 • Idag utbetalas ersättningen utifrån en schablon för överenskomna platser och utifrån faktiska kostnader för placeringar utanför överenskommelser.
 • Förslaget innebär att ersättning för såväl överenskomna som icke-överenskomna platser ska betalas enligt schablon, med olika schablonnivåer beroende på i vilken placeringsform barnen eller ungdomarna vistas.
 • Förslaget innebär även en harmonisering av ersättningar som utbetalas för asylsökande barn och ungdomar och barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd.

Regeringen avser även separat återkomma med förslag om införande av en ny placeringsform, så kallat stödboende, för bland andra ensamkommande barn. Förslaget om ändrad ersättning i budgetpropositionen för 2016 är anpassat för att omfatta även den nya placeringsformen.

Varför görs detta?

Syftet är att förenkla regelverket, minska den administrativa bördan och förbättra planeringsförutsättningarna i kommunerna samt bromsa kostnadsutvecklingen för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Vilka berörs av förslaget?

 • Kommunerna får ett enklare och tydligare regelverk för ersättningen för ensamkommande barns boende.
 • Kommunernas administrativa börda för återsökning av ersättning minskar.
 • Migrationsverket får minskad administrativ börda och minskad handläggning av ärenden om ersättning för faktisk kostnad.
 • Förutsättningarna för aktörer som driver boenden blir tydligare.

När träder förslaget i kraft?

Den statliga ersättningen till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn regleras i förordningar.

 • Förordningsändringar kommer att utarbetas under hösten.
 • 1 juli 2016 införs schabloner för placeringar i hem för vård eller boende (HVB) och familjehem inom överenskomna platser.
 • 1 januari 2017 införs schabloner för placeringar i hem för vård eller boende (HVB) och familjehem utöver överenskomna platser.
 • När den planerade nya placeringsformen, så kallat stödboende, införs kommer den att ersättas enligt särskild schablon. Hur kommer schablonerna att utformas?
 • Schablonerna kommer att vara enhetliga för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar samt ensamkommande barn och ungdomar med permanent uppehållstillstånd.
 • När schablonsystemet har trätt i kraft kommer ersättningen vara lika för platser inom överenskommelse och platser utöver överenskommelse.
 • Undantag från schablonersättning kommer att gälla för särskilt vårdkrävande placeringar, till exempel placeringar med stöd av lagen om vård av unga (LVU).

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.