Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Arbetsmarknadsdepartementets satsningar i budgetpropositionen 2016

Publicerad

I budgetpropositionen för 2016 investerar regeringen bland annat i bättre matchning och kompetensutveckling, en rejäl höjning av ersättningen till kommunerna för flyktingmottagandet och effektivare insatser för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Läs frågor och svar om alla satsningar.

Arbetsmarknad

Ökade resurser till samhall
Mer resurser till särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) och lönestöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Individanpassning i jobb- och utvecklingsgarantin samt avveckling av fas 3
Minskad detaljstyrning i jobb- och utvecklingsgarantin för att möjliggöra ökad individanpassning
Utvidgade extratjänster
Yrkesutbildning på folkhögskola inom jobb- och utvecklingsgarantin
Fortsatt satsning på studiemotiverande kurser på folkhögskola för dem som fyllt 25 år och möjlighet till längre kurser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Ökade möjligheter till sfi-studier inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin genom förlängning från sex till tolv månader
Deltidsstudier i sex månader vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin
Förlängning av traineejobben inom välfärdssektorn
Avskaffa bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och arbetslivsintroduktion
En effektivare valideringsprocess för jobb och utbildning
Korta uppdragsutbildningar på eftergymnasial nivå som arbetsmarknadsutbildning
Etableringsplan blir eget skäl för att kunna beviljas nystartsjobb eller instegsjobb
Möjligheten till att förlänga en anställning med Särskilt anställningsstöd vidgas
Instegsjobb ska kunna kombineras med fler typer av utbildning
Lönestöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Avisering att införa krav på kollektivavtal eller likvärdiga förmåner för nystartsjobb under 2017

Nyanländas etablering

Lag om gemensamt ansvar för mottagande
Höjd schablonersättning till kommunerna och borttagande av prestationsbaserad ersättning
Ersättning för hyreskostnader
Länsstyrelsens förvaltningsanslag höjs
Utökade medel för insatser i kommunerna för att skapa beredskap och mottagningskapacitet (s.k. §37-medel)
Ändrad ersättning för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
Stärkt förvaltningsanslag för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag
Regelöversyn i etableringsuppdraget
Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser
Tidiga insatser för personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende
Sfi i anläggningsboende
Validering inom etableringsuppdraget
Avskaffande av systemet med etableringslotsar
Ändrade regler för etableringsersättning vid arbete inom etableringsplanen
Fortsatt utökade medel för flyktingguider och familjekontakter

Arbetsrätt och arbetsmiljö

Investeringar för det moderna arbetslivet

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.

Statens budget i siffror

Här kan du se förslag om ramar och anslagsnivåer för statens budget.