Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Åtgärder för fler boendeplatser för asylsökande på kort sikt

Publicerad

Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högt. Ansvariga myndigheter har förmåga att hantera situationen men läget är ansträngt. Framförallt är det viktigt att säkra tillgången till boende för asylsökande. Detta behöver hanteras skyndsamt.

Med anledning av situationen och för att säkerställa att Sverige även fortsättningsvis kan hantera ett stort antal asylsökande i landet vidtar regeringen ett antal åtgärder.

Inventera statliga fastigheter

MSB stödjer Migrationsverket i en inventering av myndigheters möjligheter att ställa asylboende till förfogande.  Sonderingar genomförs vidare hos de statliga bolagen.  

Tidigarelägga planerad lagstiftning

Tidplanen för proposition om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (anvisningslagen)revideras med målsättningen att ikraftträdandet ska kunna ske så fort som möjligt. Som ett led i det uppmanar regeringen redan nu kommuner att ställa platser till förfogande under resten av hösten. Idag sitter över 10 000 personer fast på asylboenden för att de inte fått en kommunplacering. Tidplanen för proposition om stödboende revideras med målsättningen att ikraftträdandet ska kunna tidigareläggas. 

Länsstyrelserna bedriver regional samordning

Länsstyrelserna har återkommande nationella samverkanskonferenser och bedriver regional samordning. Kommuner hörs löpande om tillgång till fastigheter. 

Preciserat uppdrag till MSB för samordning av flyktinginsatser

Regeringen ser ett behov av att stärka samordningen kring hanteringen av flyktingsituationen. MSB har i uppdrag att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris. Vi bedömer att MSB:s uppdrag bör preciseras och arbetar därför med ett sådant förtydligande.

Upphandlingsreglerna ses över

Upphandlingsmyndigheten ges ett uppdrag att ta fram en vägledning till stöd för upphandlande myndigheter och andra aktörer. Vägledningen ska komplettera och konkretisera EU-kommissionens meddelande om offentlig upphandling. Vidare övervägs ändringar i upphandlingslagstiftningen i syfte att undvika Migrationsverkets problem med att upphandlingar fördröjs i domstolsprocesser genom interimistiska beslut.