Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Budgetpropositionen 2016: Extra tillskott till sjukvården

Publicerad Uppdaterad

Förslaget innebär att hälso- och sjukvården tilldelas 1 miljard kronor extra 2016 och 500 miljoner kronor extra per år från och med 2017

Orsaken till denna förstärkning är att hälso- och sjukvården behöver stärkas långsiktigt och i bred bemärkelse, bl.a. mot bakgrund av de stora utmaningar som finns i form av demografi, digitalisering och kompetensförsörjning.

Fördelning baserat på befolkningsmängd

Pengarna kommer att tilldelas landstingen baserat på befolkningsmängd. Under 2016 kommer medlen utbetalas från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Från och med 2017 är avsikten att medlen tilldelas från det generella statsbidraget inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

Totalt 10 miljarder kronor i satsningar på hälso- och sjukvårdsområdet under perioden 2016–2019

Regeringens förslag i BP16 och VÅP15 innebär sammantaget att det görs kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvårdsområdet om totalt 10 miljarder kronor under perioden 2016–2019. Regeringen tillför t.ex. hälso- och sjukvården ca 530 miljoner kronor per år 2016–2019 för förbättring av kvinnors hälsa och 280 miljoner kronor per år 2016–2019 i en utökad psykiatrisatsning med inriktning på unga. Utöver detta aviserar regeringen andra hälso- och sjukvårdssatsningar i BP16 som t.ex. kostnadsfri mammografi, kostnadsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre, och att unga ska få gratis tandvård till 23 år.

Varje landsting väljer själv hur medlen bäst ska användas

Regeringen har både generella och riktade bidrag till hälso- och sjukvården. Vilken typ av bidrag som väljs beror på situationen och orsaken till att bidraget ges. I detta fall är det en bredare förstärkning där varje landsting själv väljer hur medlen bäst ska användas. Landstingens kostnader består till ca 90 % av hälso- och sjukvård så huvuddelen av medlen bör gå till detta

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.