Fas 3 avvecklas successivt

Publicerad

Regeringen vill avveckla fas 3 successivt under mandatperioden och stoppar anvisningar av nya individer till dagens sysselsättningsplaceringar. Långtidsarbetslösa får istället möjlighet att arbeta i extratjänster inom välfärden, att utbilda sig inom ett bristyrke eller gå en studiemotiverande kurs på folkhögskola. Långtidsarbetslösa får också möjlighet att studera på deltid vid sidan av sitt deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin.

Insatser efter behov i jobb- och utvecklingsgarantin

Mycket få deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, fas 3, går vidare till arbete eller studier. Regeringen stoppar därför anvisningar av nya individer till dagens sysselsättningsplaceringar. De sysselsättningsplaceringar som finns inom fas 3 kommer att ersättas med insatser som utgår mer från varje individs behov och förutsättningar. De som i dag har en sysselsättningsplacering i fas 3 ska istället successivt erbjudas aktiva och meningsfulla insatser såsom utbildning, praktik och subventionerade anställningar, som exempelvis extratjänster.

Extratjänster inom välfärden

I vårbudgeten för 2015 föreslog regeringen att extratjänster i välfärden skulle införas. Kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden får möjlighet att hjälpa långtidsarbetslösa tillbaka in i arbetslivet, samtidigt som man får en extra resurs som kan stötta verksamheten, exempelvis i skolan eller i äldreomsorgen.

Arbetslösheten större om man saknar gymnasieutbildning

En stor andel av dem som är långtidsarbetslösa saknar fullständig gymnasieutbildning, vilket gör det svårare att konkurrera om jobben. För att dessa personer lättare ska hitta ett arbete behöver de höja sin utbildningsnivå. Arbetsmarknadens efterfrågan på människor med gymnasial och eftergymnasial utbildning ökar, samtidigt som efterfrågan på människor med kort utbildning minskar. Regeringen föreslår flera olika insatser i höstbudgeten för 2016 så att fler arbetslösa ska välja att studera.

Yrkesutbildning på folkhögskola

Under 2016-2019 får deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin möjlighet att gå yrkesinriktade kurser inom ett bristyrke på folkhögskola under max 24 månader. Utbildning vid folkhögskola lämpar sig särskilt väl för studerande som är studieovana och har behov av extra stöd, eftersom innehåll och pedagogik kan individanpassas och utformas utifrån individens förutsättningar. Aktivitetsstödet behålls på samma nivå under studietiden.

Studiemotiverande kurser på folkhögskola

I höstbudgeten för 2016 föreslås en fortsatt möjlighet för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, som fyllt 25 år och som saknar fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, att gå en studiemotiverande kurs på folkhögskola med aktivitetsstöd. På så sätt motiveras deltagare att återgå till studier på grundskole- eller gymnasienivå för att höja utbildningsnivån och stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Längre studiemotiverande kurser för personer med funktionsnedsättning

Många arbetslösa har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Deras kompetens och färdigheter måste tas tillvara. Det är viktigt att dessa personer får ta del av utbildningar som kan förbättra deras möjligheter att konkurrera om jobben på samma villkor som alla andra. Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får nu möjlighet till längre studiemotiverande kurs än tidigare på folkhögskola, upp till fem månader, för att motiveras att gå vidare till andra studier.

Studera på deltid i jobb- och utvecklingsgarantin

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin får möjlighet att studera på deltid under sex månader vid sidan av deltagandet i garantin. Det kan innebära studier vid Komvux, universitet och högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola. Syftet är att deltagare ska ges möjlighet att slutföra tidigare ofullständiga utbildningar eller att komplettera med kortare kurser som behövs för att öka chansen att få ett arbete.

SFI

Många utrikes födda som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin har behov av att läsa svenska under en längre tid. I dag är studietiden i SFI, Svenska för invandrare, begränsad till sex månader för deltagarna i garantin. Regeringen vill nu förlänga detta till tolv månader.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.