Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

FN-kommitté visar hur Sverige kan utveckla funktionshinderspolitiken

Publicerad

FN:s Kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har föreslagit hur Sverige ytterligare kan utveckla arbetet med att genomföra FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslagen spänner brett över en mängd samhällsområden, exempelvis utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet.

Tre damer
Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken tar slut 2017. Efter det planerar regeringen att ta fram en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. De rekommendationer Kommittén har lämnat kommer att vara en viktig del i detta arbete. Foto: TT Nyhetsbyrån

Konventionen reglerar att det ska finnas en kommitté som ska övervaka hur FN:s medlemsländer genomför Konventionen. Kommittén heter FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll (fullständig text på svenska)

En av kommitténs uppgifter är att granska hur medlemsstaterna lever upp till kraven i Konventionen och därefter återkoppla på det medlemsstaten gjort.

Svenska åtgärder med anledning av konventionen

2011 lämnade regeringen sin första rapport till FN om vad Sverige gjort för att genomföra Konventionens bestämmelser i den svenska lagstiftningen.

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Samma år antog regeringen en strategi för att genomföra Sveriges nationella politik på funktionshindersområdet. Konventionen ligger till grund för strategin.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 - 2016

Sverige genomförde 2014 sin första dialog med kommittén.

Sveriges första rapport till FN:s kommitté för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Kommittén visar vad Sverige kan utveckla

Efter dialogen mellan Sverige och kommittén har denna lämnat iakttagelser och sammanfattande slutsatser med anledning av Sveriges rapportering. I det sammanhanget har kommittén också lämnat ett trettiotal förslag på vad den anser att Sverige borde göra.

Förslagen spänner brett över en mängd samhällsområden, exempelvis utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet.

Kommittén har lämnat såväl positiva synpunkter på förhållandena i Sverige som förslag på förbättringar och utveckling.

Sammanfattande slutsatser avseende Sveriges första rapport.pdf

Concluding observations on the initial report of Sweden.pdf

Konventionen och rekommendationerna grund för ny funktionshindersstrategi

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken tar slut 2017. Efter det planerar regeringen att ta fram en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. De rekommendationer Kommittén har lämnat kommer att vara en viktig del i detta arbete.

Sverige har redan börjat genomföra kommitténs förslag enligt den pågående funktionshindersstrategin.

Regeringen uppdrog den 1 april 2015 Myndigheten för delaktighet (MFD) att mellan 2015 till 2017 genomföra en kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppdrag om kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

MFD har även fått i uppdrag att lämna underlag inför arbetet med den nya funktionshinderspolitiken.

Pressmeddelande: Uppdrag till MFD inför en ny funktionshinderpolitik 2017