Försvaret i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen en förstärkning av försvaret. Förstärkningen ligger i linje med den nyligen beslutade försvarspolitiska inriktningspropositionen. Fram till och med 2020 ska anslagen till försvaret höjas med cirka 17 miljarder kronor.

Den 15 juni 2015 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition att förstärka försvaret. Utöver de redan 2014 aviserade tillskotten på cirka 7 miljarder kronor så förstärks nu försvarsanslagen ytterligare med cirka 10,2 miljarder kronor under perioden 2016-2020. För budgetåret 2016 innebär överenskommelsen med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna från den 17 april en förstärkning om drygt 1,3 miljarder kronor.

Totalt innebär regeringens satsning en förstärkning med cirka 17 miljarder kronor under perioden i förhållande till 2015. Det är ett tydligt trendbrott från tidigare år. Med detta tas också hänsyn till ökade kostnader kopplade till ungdomsarbetsgivaravgifter och hyror för anläggningar som Försvarsmakten disponerar.

Statens budget för utgiftsområde 6

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.