Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Regeringsbeslut: Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 Diarienummer: Fö2015/00953

Publicerad

Regeringen beslutar inriktning för Försvarsmaktens verksamhet under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 enligt vad som framgår av bilagan.

Ladda ner:

Regeringen lämnade den 23 april2015 propositionen Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109) till riksdagen. Till grund för propositionen ligger bl.a. Försvarsberedningens säkerhets- och försvarspolitiska rapporter Vägval i en globaliserad värld (Ds 2013:33) från maj 2013 och Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en osäker tid (Ds 2014:20) från maj 2014. Mot denna bakgrund gav regeringen den 19 juni 2014 Försvarsmakten i uppdrag att redovisa underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 (Fö nr 12). Försvarsmakten överlämnade den 16 december 2014 sitt underlag med redovisningar och förslag i enlighet med uppdraget från den 19 juni 2014.

Riksdagen har den 16 juni 2015 godkänt regeringens förslag till mål för det militära försvaret, mål för det civila försvaret och inriktningen för krigsförband i Försvarsmaktsorganisation 2016 (bet. 2014/15:FöUll, rskr. 2014/15:251). Målet för det militära försvaret är därmed att från och med 2016, enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.

Det militära försvaret ska stärkas. Genom ett tydligare fokus och genom ökade ekonomiska medel ska krigsförbandens krigsduglighet öka och därmed stärka den samlade förmågan hos det militära försvaret att lösa sin grundläggande uppgift att verka krigsavhållande. Därigenom ska det svenska totalförsvaret stärkas.

Krigsförbandens krigsduglighet är det centrala verktyget för uppföljning och värdering av verksamheten. Föreliggande beslut utgör, tillsammans med främst förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, de årliga regleringsbreven och anvisningar för försvarsplanering regeringens inriktning för Försvarsmaktens verksamhet. Med detta beslut upphör också det uppdrag som regeringen gav den14mars 2013 (Fö nr 5) till Försvarsmakten angående personalförsörjning att gälla.