Investeringar för det moderna arbetslivet

Publicerad

Regeringens utgångspunkt är att ingen ska riskera att dö eller skadas i sitt arbete. Fortsatta insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan, särskilt den psykosociala, är viktiga för att uppnå ett hållbart arbetsliv. Den vidareutveckling av Arbetsmiljöverkets arbete angående särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö som initierades 2015 föreslås fortsätta under 2016 i oförändrad omfattning.

Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet rustats ned. Antalet arbetsskador och arbetssjukdomar har ökat. Sjukfrånvaron ökar oroväckande, särskilt bland kvinnor. Samtidigt står arbetslivet inför stora förändringar med en fortsatt ökad global konkurrens och krav på att fler måste orka jobba längre. För att möta utvecklingen är nu en förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöområdet nödvändig. Detta kommer att göras på flera olika sätt. För att det lokala arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt att staten tar ett tydligt ansvar exempelvis via den tillsyn som Arbetsmiljöverket utför. För en långsiktig utveckling behövs också en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken.

Regeringens ambition är att i början av 2016 presentera en ny arbetsmiljöstrategi. Strategin arbetas fram i nära samråd med arbetsmarknadens parter och ska bygga på relevant forskning. Strategin ska utgå från det moderna arbetslivets utmaningar och möjligheter och bland annat kunna omfatta en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Regeringen har redan i detta skede identifierat frågor att analysera närmare, såsom fortsatt hur arbete med kunskap och utvärdering av arbetsmiljö ska samlas och spridas.

Utifrån den rapportering som finns gällande brister i arbetsmiljön inom hushållsnära tjänster, avser regeringen att göra en kartläggning av branschens arbetsmiljö och arbetsvillkor. Regeringen avser även att ge Arbetsmiljöverket ett uppdrag om tillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen vad gäller stress samt möjligheter till inflytande och delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I vårbudgeten för 2015 gjordes satsningar inom arbetsmiljöområdet som nu föreslås fortsätta:

  • Arbetsmiljöverkets anslag föreslås öka med 35 miljoner kronor från och med 2016. Från och med 2017 beräknas det öka med ytterligare fem miljoner. Det förstärkta anslaget till Arbetsmiljöverkets verksamhet innebär ett nödvändigt tillskott för att tillsynen inom arbetsmiljöområdet ska kunna upprätthållas. Förstärkningen innebär bland annat att fler inspektörer kan anställas.
  • Det årliga statliga bidraget till den regionala skyddsombudsverksamheten föreslås öka med ytterligare en miljon kronor från och med 2016. Det statliga bidraget till de regionala skyddsombuden har legat på samma nivå under en lång period. Höjningen innebär en bättre anpassning av statens bidrag i förhållande till kostnaderna för verksamheten.
  • Regeringen föreslår att särskilda medel avsätts för att finansiera arbetslivsforskning om bland annat arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer samt kvinnors arbetsrelaterade ohälsa. Satsningen föreslås uppgå till 10 miljoner kronor 2016 och beräknas uppgå till 20 miljoner kronor per år 2017 och 2018. De båda satsningarna på Arbetsmiljöverkets anslag och ökade medel till forskning, innebär kraftfulla insatser både på kort och på längre sikt.
  • För att främja kompetensförsörjningen inom företagshälsovården föreslår regeringen att 10 miljoner kronor tillförs 2016. Satsningen beräknas uppgå till 10 miljoner årligen från och med 2017. Regeringen återkommer angående utformningen av detta stöd.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.