Investeringar för det moderna arbetslivet

Publicerad

Arbetsmiljöverkets anslag föreslås öka. Det förstärkta anslaget till Arbetsmiljöverkets verksamhet innebär ett nödvändigt tillskott för att tillsynen inom arbetsmiljöområdet ska kunna upprätthållas. Förstärkningen innebär bland annat att fler inspektörer kan anställas.

Vad innebär förslagen?

Arbetsmiljöverkets anslag föreslås öka med 35 miljoner kronor från och med 2016. Från och med 2017 beräknas det öka med ytterligare fem miljoner. Det förstärkta anslaget till Arbetsmiljöverkets verksamhet innebär ett nödvändigt tillskott för att tillsynen inom arbetsmiljöområdet ska kunna upprätthållas. Förstärkningen innebär bland annat att fler inspektörer kan anställas.

Det årliga statliga bidraget till den regionala skyddsombudsverksamheten föreslås öka med ytterligare en miljon kronor från och med 2016. Det statliga bidraget till de regionala skyddsombuden har legat på samma nivå under en lång period. Höjningen innebär en bättre anpassning av statens bidrag i förhållande till kostnaderna för verksamheten.

Regeringen föreslår att särskilda medel avsätts för att finansiera arbetslivsforskning om bland annat arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer samt kvinnors arbetsrelaterade ohälsa. Satsningen föreslås uppgå till 10 miljoner kronor 2016 och beräknas uppgå till 20 miljoner kronor per år 2017 och 2018. De båda satsningarna på Arbetsmiljöverkets anslag och ökade medel till forskning, innebär kraftfulla insatser både på kort och på längre sikt.

För att främja kompetensförsörjningen inom företagshälsovården föreslår regeringen att 10 miljoner kronor tillförs 2016. Satsningen beräknas uppgå till 10 miljoner årligen från och med 2017. Regeringen återkommer angående utformningen av detta stöd.

Varför görs satsningarna?

Under de två gångna mandatperioderna har arbetsmiljöområdet rustats ned. Antalet arbetsskador och arbetssjukdomar har ökat. Sjukfrånvaron ökar oroväckande, särskilt bland kvinnor. Samtidigt står arbetslivet inför stora förändringar med en fortsatt ökad global konkurrens och krav på att fler måste orka jobba längre. För att möta utvecklingen är nu en förstärkning av resurserna inom arbetsmiljöområdet nödvändig. Detta kommer att göras på flera olika sätt. För att det lokala arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt att staten tar ett tydligt ansvar exempelvis via den tillsyn som Arbetsmiljöverket utför. För en långsiktig utveckling behövs också en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken.

Vilka berörs av förslagen?

Arbetsmiljöverket och de fackliga centralorganisationerna. De övriga satsningarna berör forskarvärlden och företagshälsovården.

När träder förslagen i kraft?

Från och med 2016. Förslagen är en fortsättning på de satsningar som initierades i propositionen Vårändringsbudget för 2015.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.