Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Investeringar i högre utbildning

Publicerad

För att fler behöriga sökande ska kunna genomgå högskoleutbildning föreslår regeringen en utökning av resurserna i hela landet. Under 2015 inleddes en utbyggnad som beräknas innebära att ytterligare resurser motsvarande ungefär 14 600 helårsstudenter har tillförts högskolan 2019. För 2016 innebär utbyggnaden att resurserna till universitet och högskolor föreslås öka med medel motsvarande 2 900 helårsstudenter.

Under 2015 inleddes också en kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Denna kvalitetsförstärkning omfattar 250 miljoner kronor per år resten av mandatperioden i enlighet med vad som aviserades i 2015 års ekonomiska vårproposition.   

Lärosätena själva har ett stort ansvar för att arbeta aktivt med jämställdhet. Regeringen anser att det är av stor vikt att universitet och högskolors aktiva jämställdhetsarbete bedrivs med ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Regeringen avsätter därför medel för att stödja universitet och högskolor i deras jämställdhetsintegreringsarbete. Göteborgs universitet, där Nationella sekretariatet för genusforskning finns, får i uppdrag att fungera som stödfunktion för lärosätena i arbetet.

Hela samhället och de enskilda individerna tjänar på att nyanländas kompetens tillvaratas. Möjligheterna att få tidigare utbildning bedömd, sin kompetens validerad samt att kunna ta del av ytterligare utbildning är avgörande för att snabbt kunna få ett jobb. Regeringen föreslår en satsning på kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning som motsvarar en svensk högskoleutbildning. Satsningen beräknas uppgå till 340 miljoner år 2019.

Belastningen på bedömningsverksamheten för utländska utbildning har de senaste åren varit hög med långa handläggningstider. Regeringen förslår därför en ökning av anslaget till verksamheten med 8 miljoner år 2016 och från och med 2017 beräknas satsningen uppgå till 12,5 miljoner. Regeringen föreslår dessutom en satsning på validering genom att 30 miljoner per år avsätts under 2016-2018 till stöd för att utveckla lärosätenas effektivare bedömningar av reell kompetens.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.