Lag om gemensamt ansvar för mottagande

Publicerad

Lagförslaget innebär en skyldighet för kommunen att ta emot nyanlända som anvisas bosättning i kommunen. En departementspromemoria med detta förslag har utarbetats inom Regeringskansliet. Förslaget är nu ute på remiss och remisstiden går ut 28 september.

Varför görs detta?

Flyktingsituationen i världen innebär att fler nu söker skydd i Sverige. Det är på kort sikt en utmaning, men att fler flyttar hit och bidrar till att utveckla Sverige är framförallt en möjlighet. Många av de som kommer till Sverige har kompetens och erfarenheter som svensk arbetsmarknad efterfrågar.  För att möjligheten ska tillvaratas behövs förändringar som förbättrar etableringen i Sverige. Med nuvarande regler för flyktingmottagandet, där det är frivilligt för kommuner att ta emot nyanlända som anvisas, har flera kommuner ett väldigt lågt flyktingmottagande. Det leder till långa väntetider i anläggningsboenden för personer som har beviljats uppehållstillstånd, med försenad etablering i arbets- och samhällslivet som följd. Samtidigt är mottagandet högt i kommuner som tar emot nyanlända frivilligt och i kommuner där många ordnar boende på egen hand. För att skapa ett mottagande som är effektivt och solidariskt måste alla kommuner vara med och ta ansvar. För att säkerställa att alla tar detta ansvar behövs en lag som innebär att kommunerna är skyldiga att ta emot nyanlända.

Vilka omfattas av förslaget?

Den nya lagen berör alla kommuner. Lagen bör enligt förslaget omfatta nyanlända med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboende och kvotflyktingar, dock inte ensamkommande barn. I takt med att kapaciteten i kommunerna byggs upp ska anvisningar även kunna gälla nyanlända som ordnat sitt boende själva men som har behov av att flytta.

När träder förslaget i kraft?

I den remitterade departementspromemorian föreslås lagen träda i kraft 1 juli 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.