Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Rätt stöd till varje elev med investeringar i tidiga insatser

Publicerad

Tidiga och väl utformade insatser lägger en stabil grund för framtiden och för att varje elev ska nå kunskapsmålen. Men idag sätts mest dokumenterat stöd in i årskurs 9. Regeringen vill vända utvecklingen och investerar i att varje elev ska få stöd i tid. I budgetpropositionen för 2016 investerar regeringen i grundläggande specialpedagogiska verktyg till lärare. Samtidigt genomförs just nu stora investeringar på tidiga insatser inom ramen för Lågstadielöftet.

Foto: Folio bildbyrå

Grundläggande specialpedagogiska verktyg till Sveriges lärare
Idag finns det två yrkeskategorier i skolan som har fördjupad pedagogisk kompetens om barn och elever i behov av särskilt stöd – specialpedagoger och speciallärare. Regeringen aviserade i vårbudgetpropositionen satsningar på fler speciallärare/-pedagoger. Dessa insatser genomförs nu i budgetpropositionen för 2016.

I budgetpropositionen för 2016 utökar regeringen samtidigt satsningen på specialpedagogiska insatser i grundskolan, framför allt för årskurserna 7–9.

En grundläggande förutsättning för att lärare ska kunna lyckas med sitt uppdrag och bibehålla sitt engagemang genom hela sin gärning är att de ges de verktyg och förutsättningar de behöver. Idag efterfrågar många lärare kompetensutveckling och grundläggande kunskaper i att bättre kunna möta, motivera och engagera varje elev. Det finns ett behov av insatser för att utveckla den specialpedagogiska kompetensen generellt bland lärare.

Regeringen föreslår därför en ny fortbildningsinsats för att stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt hos lärare i grundskolan, framför allt  i högstadiet. Insatsen ska ge lärare grundläggande specialpedagogisk kompetens. 

För 2016–2019 beräknas i budgetpropositionen  totalt 540 miljoner kronor för investeringen i grundläggande specialpedagogisk kompetens i grundskolan. Satsningen avser lärare i grundskolan och framför allt i årskurserna 7–9. I budgetpropositionen för 2016 beräknas nya medel på 70 mnkr för 2017 respektive 2018 och resterande belopp, det vill säga 100 mnkr/år 2016–2019 finansieras inom ramen för den specialpedagogiska satsningen som aviserades  i Vårpropositionen för 2015. Sammantaget är det en av de största satsningarna någonsin på kollegialt lärande i Sverige. 

Fler specialpedagoger och speciallärare
Det är angeläget  att varje elev i behov av specialpedagogiskt stöd ges tillgång till det så att ingen elev lämnas efter. I dag råder det brist på behöriga speciallärare. För att öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i framför allt förskoleklassen och grundskolans årskurs 1–3 genomför regeringen åtgärder på flera håll. Även om förskoleklass och årskurs 1–3 är prioriterade omfattas även andra skolformer.

Åtgärderna handlar bl.a. om att göra det mer attraktivt för verksamma lärare att vidareutbilda sig till speciallärare eller specialpedagog och att få huvudmännen att våga satsa på utbildningarna.

Investeringen aviserades i vårpropositionen och beräknas uppgå till 500 miljoner kronor per år från och med 2016.

Därutöver gör regeringen det även mer attraktivt att utbilda sig till speciallärare och specialpedagog då dessa yrkeskategorier omfattas av investeringen i höjda lärarlöner.

Dessutom utökas antalet utbildningsplatser på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna i enlighet med beslutet om Vårändringsbudget för 2015. Utbildningarna utökas med 300 nybörjarplatser årligen. Utökningen av antalet nybörjarplatser är avsedd att genomföras under 2015 eller 2016.

Lågstadielöftet
Utöver de investeringar som görs i budgetpropositionen för 2016 i tidiga insatser har regeringen redan initierat en rad investeringar som säkerställer en utveckling mot tidigare insatser inom ramen för lågstadielöftet –  med syfte  att se till att varje elev tidigt får det stöd som han eller hon behöver:

  • För att höja utbildningskvaliteten och ge lärare i förskoleklassen och lågstadiet mer tid för varje elev har regeringen innevarande år infört ett statsbidrag om cirka 2 miljarder kronor årligen för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för att undervisa och att klasserna i lågstadiet kan bli mindre.
  • För att minska gruppstorlekar och öka personaltätheten i förskolan har regeringen infört ett statsbidrag för detta ändamål. Statsbidraget uppgår till 415 miljoner kronor 2015 och 830 miljoner kronor per år från och med 2016. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att återinföra riktmärke för storlek på barngrupper i förskolan i kommentarerna till Skolverkets allmänna råd.
  • Inom lågstadielöftet utreds även en läsa-skriva-räkna-garanti utreds med syftet att säkerställa att det stöd eller särskilda stöd som eleven behöver sätts in i tid så att varje elev från lågstadiet kan få med sig läsförståelse, skrivförmåga och grundläggande matematikkunskaper.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.