Regelöversyn i etableringsuppdraget

Publicerad

I etableringsuppdraget ingår insatser för etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Arbetsförmedlingen samordnar insatserna. Regeringen avser att se över regelsystemet för uppdraget.

Vad innebär förslaget?

I etableringsuppdraget ingår insatser för etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända flyktingar och deras anhöriga. Arbetsförmedlingen samordnar insatserna. Regeringen avser att se över regelsystemet för uppdraget.

Syftet med översynen är att minska onödig administration och skapa förutsättningar för en ökad flexibilitet och effektivitet i uppdraget. Översynen ska titta på innehållet i bestämmelserna, men även på vilka bestämmelser som bör regleras i en lag som riksdagen bestämmer och vad som bör ingå i förordningar som regeringen kan ändra. Översynen handlar om effektivisering av etableringsuppdraget, inte om att riva upp det i grunden. Arbetsförmedlingen ska även i fortsättningen samordna insatser för nyanländas etablering.

Varför görs detta?

Arbetsförmedlingens verksamhet påverkas i hög grad av utformningen av regelverket kring etableringsuppdraget. Den detaljreglering som finns inom etableringsuppdraget gör att det många gånger inte är möjligt att anpassa insatserna i takt med att förutsättningar och behov ändras. Till exempel kan antalet nyanlända eller deras bakgrund ändras snabbt. Dessutom finns det bestämmelser som leder till omfattande administration.

Vilka berörs av förslaget?

Arbetsförmedlingen i sitt arbete med nyanlända vuxna skyddsbehövande och deras anhöriga som omfattas av etableringslagen.

När träder förslaget i kraft?

Arbetet med att se över regelverket påbörjas redan i höst. Eventuellt kan vissa ändringar göras i förordningar redan under 2016. Ändringar i etableringslagen, som reglerar ramarna för uppdraget, kan troligen inte träda i kraft förrän 2017 eller 2018.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.