Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringsbeslut: Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 Diarienummer: Fö2015/00954

Publicerad

Regeringen beslutar inriktning för Försvarets materielverks verksamhet under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m. 2020 enligt vad som framgår av bilagan.

Ladda ner:

Regeringen lämnade den 23 april2015 propositionen Försvarspolitisk inriktning-Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109) till riksdagen. Riksdagen har godkänt regeringens förslag om mål för det militära försvaret, mål för det civila försvaret och inriktningen för krigsförband i Försvarsmaktsorganisation 2016 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Målet för det militära försvaret är därmed att från och med 2016, enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen, förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp samt skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.

Det militära försvaret ska stärkas. Genom ett tydligare fokus och genom ökade ekonomiska medel ska krigsförbandens krigsduglighet öka och därmed stärka den samlade förmågan hos det militära försvaret att lösa sin grundläggande uppgift att verka krigsavhållande. Därigenom ska det svenska totalförsvaret stärkas.

Krigsförbandens krigsduglighet är det centrala verktyget för uppföljning och värdering av verksamheten. Föreliggande beslut utgör, tillsammans med förordningen (2007:854) med instruktion för Försvarets materielverk och de årliga regleringsbreven, regeringens inriktning för Försvarets materielverks verksamhet.