Satsningar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten

Publicerad

Minskad ungdomsarbetslöshet är en av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar. För att lyckas i kampen mot ungdomsarbetslösheten förutsätts en bred mobilisering och samverkan mellan bland andra Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens parter, kommuner, landsting, det privata näringslivet och det civila samhället. Arbetet med att få unga som hamnat utanför att komma tillbaka till arbete eller studier förstärks.

90-dagarsgaranti för ungdomar

I vårbudgeten för 2015 aviserade regeringen ett stegvis införande av en 90-dagarsgarnti för ungdomar, som innebär en bortre gräns för hur länge en ung person ska kunna vara arbetslös innan han eller hon erbjuds ett jobb, en insats som leder till jobb eller en utbildning. För att möjliggöra 90-dagarsgarantin görs flera olika satsningar: utbildningskontrakt och traineejobb har införts, möjligheten till det högre studiebidraget inom studiemedlen för unga i åldern 20–24 år som återgår till studier har utvidgats och möjligheterna till studiemotiverande kurs på folkhögskola har förlängts.

Artikel på webbplatsen: 90-dagarsgarantin, utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt

Utbildningskontrakten är en del av ett stegvist införande av 90-dagarsgarantin och är en överenskommelse som ingås mellan Arbetsförmedlingen, ungdomen och kommunen. Syftet med utbildningskontrakten är att arbetslösa ungdomar mellan 20-24 år ska påbörja eller återgå till studier med målsättningen att fullfölja en gymnasieutbildning. Inom ramen för ett utbildningskontrakt ska studierna bedrivas på hel- eller deltid. För den som studerar på deltid ska studierna kombineras med arbete eller praktik som kommunen ordnar, eller annan insats inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Traineejobb

Traineejobben, som är en del av ett stegvist införande av 90-dagarsgarantin, innebär att unga arbetssökande, 20-24 år, kombinerar en anställning med en yrkesutbildning inom området för anställningen. Till skillnad från utbildningskontraktet så vänder sig insatsen till dem som har en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper. Traineejobben kommer att öka möjligheten för unga att etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivarnas rekrytering av personer med rätt kompetens underlättas. Mot bakgrund av att det kommer att råda brist på arbetskraft inom välfärdssektorn, exempelvis kommer det saknas många undersköterskor inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården, anser regeringen att det är viktigt att den som påbörjat ett traineejobb har möjlighet att slutföra sin utbildning inom ramen för traineejobbet. Därför avser regeringen att införa en möjlighet att förlänga traineejobben inom välfärdssektorn så att de kan pågå som längst i två år.

Delegationen för unga till arbete, Dua

Det är viktigt att ungdomar får ett jobb eller en insats som leder till jobb eller utbildning. Regeringen tillsatte i december 2014 Delegationen för unga till arbete, Dua, som har till uppgift att främja en konstruktiv och flexibel samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna på lokal nivå för att minska ungdomsarbetslösheten. I stort sett alla kommuner i landet har skrivit avsiktsförklaringar om att man vill samverka lokalt. Dessa kommuner har möjlighet att ansöka om pengar för att utarbeta och genomföra de lokala överenskommelserna med Arbetsförmedlingen.

Delegationen för unga till arbetes, Duas, webbplats

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.