Satsningar för en giftfri vardag och skydd av värdefull natur

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen betydande förstärkningar för arbetet att uppnå en giftfri miljö och för att skydda och ta hand om svensk natur.

Foto: Folio

Insatser för en giftfri vardag

Under de kommande åren förstärker regeringen arbetet för att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö.En giftfri miljö är centralt för människors hälsa. Regeringen prioriterar att skydda barn och ungdomar då de är extra känsliga för risker som kopplas till gifter i vardagsmiljön.

I budgetpropositionen för 2016 investerar regeringen, inklusive de satsningar som aviserades i vårpropositionen för 2015, sammantaget i ökningar som uppgår till 413 miljoner kronor för arbetet med en giftfri miljö. En förstärkning av Kemikalieinspektionens anslag för tillståndsprövning av bekämpningsmedel inkluderas i detta belopp.

Handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen har sedan tidigare tilldelats extra resurser från regeringen för ett uppdrag om en handlingsplan med insatser för en giftfri vardag. Arbetet har fokus på åtgärder för att skydda barns och ungdomars hälsa. Regeringen aviserade i vårpropositionen för 2015 en förstärkning av myndighetens resurser med 10 miljoner kronor per år från 2016 och framåt. I uppdraget lägger nu regeringen större vikt vid att nationella förbud ska tas fram där EU-lagstiftningen inte räcker till. Myndigheten ska också ta fram ett nationellt åtgärdsprogram för högfluorerade ämnen, som används till exempel i brandskum, för att förhindra att de förekommer i svenska kommuners grundvattentäkter.

Miljöövervakning

Miljöövervakning är grundläggande för att bedöma miljötillståndet. Regeringen strävar även efter att förstärka miljöövervakningen, framförallt vad gäller övervakning av miljögifter och till hav och vatten. Regeringen föreslog därför 25 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2015 och aviserade ytterligare 25 miljoner kronor per år från 2016 och framåt i vårpropositionen.

Förorenade områden

Anslaget för sanering av förorenade områden är en viktig förutsättning för saneringsarbetet i hela landet. Det finns idag cirka 1 300 områden i Sverige som är så förorenade att de utgör mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Den i vårpropositionen för 2015 aviserade höjningen av anslaget med 50 miljoner kronor per år från 2016 och framåt leder till att fler områden kan åtgärdas och till ökad tillsyn. Med möjligheten att använda sanerade områden minskar trycket på att exploatera orörd mark, särskilt tätortsnära natur.

Regeringen strävar efter att hushålla med de tätortsnära grönområden som finns idag, samtidigt som det finns en tydlig ambition att lösa efterfrågan på bostäder i svenska städer. För att öka bostadsbyggandet måste mer mark göras tillgänglig för bostadsbyggande, och ett ekonomiskt stöd ges därför till kommuner för sanering av mark som sedan tidigare är förorenad. Stödet omfattar 300 miljoner kronor för 2016 och 2017. Från 2018 omfattar stödet 200 miljoner kronor per år.

Insatser för skydd och skötsel av svensk natur

Under de kommande åren förstärker regeringen arbetet för att nå miljökvalitetsmålen som är centrala för naturmiljön. Naturen behöver skyddas, skötas och nyttjas på ett hållbart sätt så att den biologiska mångfalden stärks och naturens ekosystem fortsättera att producera ekosystemtjänster såsom rent vatten, livsmedel och ren luft. Regeringen föreslog i vårändringsbudgeten för 2015 ökningar på 375 miljoner kronor för 2015.                                     

Sammantaget föreslås ökningar som uppgår till 1,1 miljard kronor per år från 2016 och framåt för arbetet med skydd och skötsel av svensk natur, vilka också har aviserats i vårpropositionen för 2015. I summan inkluderas ökade anslag med drygt 60 miljoner kronor per år från 2016 och framåt till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för myndigheternas arbete med de föreslagna satsningarna. 

Satsningar på värdefull natur

I vårändringsbudgeten för 2015 ökade regeringen anslaget för skydd av värdefull natur med 250 miljoner kronor 2015 och aviserade i vårpropositionen ökningar på totalt 590 miljoner kronor per år från 2016 och framåt. Det innebär att skyddet för biologisk mångfald utökas, flera naturskogar kan skyddas och flera marina reservat kan inrättas. 

Regeringen ökade i vårändringsbudgeten för 2015 anslaget till åtgärder för värdefull natur med 110 miljoner kronor för 2015 och aviserade i vårpropositionen 2015 ökningar på 350 miljoner kronor per år från 2016 och framåt.

Regeringens förslag möjliggör välbehövliga satsningar på bland annat ledsystem i fjällen, reservatskötsel, hotade arter, förvaltning av vilt och rovdjur och information. Havs- och vattenmiljöarbetet behöver förstärkas. Därför föreslog regeringen i vårändringsbudgeten för 2015 ökade anslag på 20 miljoner kronor för 2015 och aviserade i vårpropositionen 75 miljoner kronor per år från 2016 och framåt för insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. 

Friluftsorganisationernas arbete stärks

Regeringen vill stärka friluftsorganisationerna som ett led i arbetet med att nå målen för friluftslivspolitiken. Friluftsliv ska kunna utövas av alla. Det är därför viktigt att stödja organisationer och enskilda i friluftslivsarbetet. Regeringen föreslår därför en höjning av anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer under utgiftsområdet 17 med 20 miljoner kronor per år från 2016 och framåt. Genom denna satsning vill regeringen bland annat stärka friluftsorganisationernas stöd till skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt satsningar på utevistelse för barn och unga, naturkontakt, fysisk aktivitet, mångfald och integration.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.