Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser

Publicerad

Tanken med snabbspår är att hitta paketlösningar som passar branschens kompetensförsörjningsbehov. Snabbspåren handlar om att effektivisera kedjan av insatser fram till etablering på arbetsmarknaden.

Vad innebär förslaget?

För att möjliggöra insatser för deltagare inom så kallade snabbspår samt förstärkning av andra arbetsmarknadsinriktade aktiviteter för att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbetslivet tillförs 376 miljoner kronor 2016, 532 miljoner kronor 2017, 422 miljoner kronor 2018 och 339 miljoner kronor 2019.

Tanken med snabbspår är att hitta paketlösningar som passar branschens kompetensförsörjningsbehov. Snabbspåren handlar om att effektivisera kedjan av insatser fram till etablering på arbetsmarknaden. För att skapa förutsättningar för snabbspår ges även möjlighet för arbetsmarknadens parter att ansöka om medel för främjande- och utvecklingsinsatser. Sådana medel kan exempelvis användas till översättning av valideringsmodeller till andra språk än svenska.

Varför görs detta?

Etableringsinsatserna behöver bli effektivare genom ökad kvalitet och individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid. Därför görs satsningar på snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser.

Många nyanlända har både utbildning och erfarenhet i yrken där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden. Dessa personers kunskap och färdigheter behöver tas tillvara snabbare och effektivare. Regeringen har därför tillsammans med arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter fört samtal om åtgärder för att inom ramen för etableringsuppdraget skapa snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige.

Vilka berörs av förslaget?

Förslag om förstärkta arbetsmarknadsinriktade aktiviteter för att underlätta och påskynda nyanländas etablering i arbetslivet berör nyanlända inom etableringsuppdraget som har en etableringsplan.

Målgruppen för snabbspår är de nyanlända inom etableringsuppdraget med utbildning och erfarenhet i yrken där det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden.

När träder förslaget i kraft?

Medel tillförs från och med 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.