Stärkta insatser ger fler jobb för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Publicerad

Regeringens viktigaste uppgift är att minska arbetslösheten varaktigt och öka sysselsättningen. Regeringens jobbpolitik tar sin utgångspunkt i människors vilja till arbete och utveckling. Många av dagens arbetslösa har någon form av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och många har också varit arbetslösa under lång tid. För att minska arbetslösheten måste allas kompetens och färdigheter tas tillvara. Regeringen föreslår nu ökade resurser för lönestöden och ökade resurser för anställningar vid Samhall.

Arbetsförmedlingen erbjuder i dag ett flertal lönestöd för att öka chanserna för personer med nedsatt arbetsförmåga att få jobb. För vissa är lönestöden även på sikt en förutsättning för att kunna vara delaktiga i arbetslivet.

Ökade resurser för anställningar med lönestöd och särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

För att fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få ett arbete är det viktigt att det möjliggörs fler anställningar med lönestöd och att fler personer kan få stöd i processen att hitta ett anpassat arbete. Regeringen föreslår därför en satsning på ökade medel till lönestöden och Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS). Detta bedöms skapa ett utrymme för att upp till 1 000 fler personer ska kunna få ett arbete med lönestöd och att fler ska få stöd under introduktionen på arbetsplatsen samt en tid efter det att personen fått anställning.

Fler anställningar vid Samhall

Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga behöver minska. Många i gruppen har varit arbetslösa under lång tid och utgör en stor andel av deltagarna i fas 3. Regeringen föreslår därför ökade resurser för att fler ska kunna få en anställning vid Samhall AB, ett bolag som har stor kompetens och kunnande för denna grupp. Det föreslagna tillskottet bedöms innebära att upp till 2 000 fler personer får möjlighet till anställning i Samhall AB.

Lönestödens utformning ses över

Inom Regeringskansliet ser man nu över utformningen av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmågan hos individer i gruppen ska tas tillvara på ett effektivare sätt. Regelverket ska bli tydligare och insatserna förstärkas med ett tydligt fokus på individers möjlighet till utveckling av sin arbetsförmåga. Regeringen arbetar vidare med förändringar i de nuvarande lönestöden och beräknar redan nu medel för detta syfte från och med 2017.

Längre studiemotiverande kurser för personer med funktionsnedsättning

Det är viktigt att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga får ta del av utbildningar som kan förbättra deras möjligheter att konkurrera om jobben på samma villkor som alla andra. Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin får nu möjlighet till längre studiemotiverande kurser än tidigare på folkhögskola, i upp till fem månader, för att motiveras att gå vidare till andra studier.

Fler personer med funktionsnedsättning bör få möjlighet att delta i praktikantprogram i staten

Arbetsförmedlingen genomför sedan den 1 januari 2013, på regeringens uppdrag, ett praktikantprogram i statliga myndigheter under minst tre år för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringens bedömning är att myndigheter bör ge fler personer möjlighet att delta i programmet. Regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen av praktikantprogrammet som kommer att drivas vidare.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.