Tidiga insatser för personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende

Publicerad

Arbetsförmedlingen tillförs medel för tidiga insatser för nyanlända med uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden. Det kan exempelvis handla om tidiga kompetenskartläggningsinsatser.

Vad innebär förslaget?

Arbetsförmedlingen tillförs 32 miljoner kronor 2016 för tidiga insatser för nyanlända med uppehållstillstånd som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden. Det kan exempelvis handla om tidiga kompetenskartläggningsinsatser. Medel avsätts även för åren 2017-2019.

Regeringen föreslår även andra åtgärder för tidiga insatser för personer i anläggningsboende i Budgetpropositionen för 2016. Det gäller medel till Migrationsverket för organiserad sysselsättning, medel till kommuner för sfi för nyanlända med uppehållstillstånd i anläggningsboende och medel till studieförbund för insatser för asylsökande och nyanlända i anläggningsboende.

Varför görs detta?

Fler nyanlända blir kvar längre tider på anläggningsboende efter att de fått uppehållstillstånd. Detta eftersom fler personer söker asyl i Sverige och fler beviljas uppehållstillstånd samt att det är svårt att finna plats för bosättning för dem i kommuner. Regeringen anser att det är angeläget att nyanlända får möjlighet att använda väntetiden på ett meningsfullt sätt, i syfte att påskynda inträdet på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har under andra halvåret 2015 i uppdrag att bedriva pilotverksamhet för att utveckla arbetsmetoder som avser tidig fördjupad kartläggning av kompetens och att synliggöra behov av lämpliga fortsatta insatser för nyanlända med uppehållstillstånd som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden. I uppdraget ingår även att ta fram ett informationspaket som samlat presenterar olika vägar till arbete och studier för nyanlända invandrare, där även olika typer av självskattnings- och kompetenskartläggningsverktyg har tagits fram. Regeringen ger nu Arbetsförmedlingen förutsättningar till att fortsätta med arbetet inom ordinarie verksamhet.

Vilka berörs av förslaget?

Nyanlända med uppehållstillstånd som bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden, det vill säga nyanlända som omfattas av lag 2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

När träder förslaget i kraft?

Från och med 2016.

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.