Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-

Regeringen inleder arbetet med en flygstrategi

Regeringen har under året påbörjat arbetet med att ta fram en flygstrategi för ett hållbart Sverige. För att i ett tidigt skede kunna samla in synpunkter bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in bransch- och myndighetsföreträdare till ett dialogmöte i slutet av oktober.

Infrastrukturminister Anna Johansson
Infrastrukturminister Anna Johansson samlade till dialogmöte inför arbetet med en svensk flygstrategi Foto: Regeringskansliet

Flygstrategin ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle – både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Arbetet genomförs i dialog med företrädare för branschen och berörda myndigheter.  Företrädarna bjöds därför in till ett möte den 27 oktober för att komma med synpunker på vision, mål och fokusområden i den kommande strategin. 

– Flygstrategin ska bidra till att tydliggöra flygets roll som en del i transportssystemet. För en fortsatt hållbar tillväxt i hela landet måste trafikslagen komplettera varandra, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

De transportpolitiska målen som utgångspunkt

Flygstrategin tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa samt regeringens mål om lägsta arbetslöshet i EU år 2020.

– Regeringen vill se en utveckling av flyget, inte minst mot fler internationella destinationer till och från Sverige. Det skulle ge globala företag en bättre tillgänglighet till Sverige och skapa förutsättningar för ökad export, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Efter mötet den 27 oktober fortsätter arbetet med strategin inom regeringskansliet och den planeras kunna presenteras efter sommaren 2016.

Fakta: Dialogmötet om en svensk flygstrategi den 27 oktober

Ett drygt 40-tal inbjudna företrädare för flygbranschen, berörda myndigheter och övriga berörda var inbjudna av infrastrukturminister Anna Johansson den 27 oktober 2015. Mötesdeltagarna diskuterade utmaningar och möjligheter kopplade till följande områden: sociala villkor, en utveckling av Arlanda som hub, miljö/energi/klimat, forskning/utveckling/innovationer, främjande av svensk teknik och svenska lösningar, regelverk och flygsäkerhet, tillgänglighet samt konkurrenskraft och sysselsättning. Inspelet från deltagarna är en del i arbetet med flygstrategin.