Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen vill bättre ta tillvara det civila samhällets kompetens

Publicerad

Fredagen den 2 oktober samlades representanter från drygt hundra organisationer i det civila samhället till hearing inför framtagandet av en ny modell för samråd. Initiativet är Kulturdepartementets i samarbete med samtliga andra departement.

- Vi kan bli duktigare på att höra representanter för det civila samhället både i förberedelse och återkoppling i våra processer, då kan kvaliteten på regeringens underlag för beslut förbättras, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringskansliet möter ofta och på olika sätt det civila samhällets organisationer. För att ytterligare ta tillvara organisationernas kunskap utarbetas nu en ny modell för samråd med fokus på sakfrågor.  Modellen ska komplettera – inte ersätta – befintliga samråd med det civila samhället, underströk Per Olsson Fridh.

- Regeringen tar sin utgångspunkt i två verktyg som redan fungerar väl i kontakten med det civila samhället: Det ena är de sex principerna för politiken för det civila samhället, det andra är den Europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Vi tror att dessa två delar kan underlätta när regeringen vill få fram underlag i sakfrågor där det till exempel är för bråttom att invänta en utredning.

Intresset för hearingen var stort. Nilla Helgesson från Skyddsvärnet var en av deltagarna.

- Jag tycker det är ett bra initiativ att bjuda in idéburen sektor till hearing och att göra det i ett tidigt skede med planen att ha en modell på plats först om ett år. Jag ser fram emot den fortsatta processen och hoppas den leder till att idéburnas kunskaper och erfarenheter på allvar kommer beslutsfattarna till del innan nya lagar och regler genomförs.

Emmy Bornemark från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ledde en workshop. Därpå följde en rapportering från grupperna och samtal med Mia Nilson på Kulturdepartementet och Ludvig Sandberg från Forum, idéburna organisationer med social inriktning. Ludvig Sandberg pekade på en av utmaningarna för så väl det offentliga som för organisationerna.

- Vi organisationer efterlyser ofta tydlighet från det offentliga. Samtidigt vill vi vara med redan i agendasättandet av en process. Där är det svårt att vara tydlig – för alla.

Processen fortlöper genom att regeringens interdepartementala arbetsgrupp för civilsamhällesfrågor och det civila samhällets representanter i det partsgemensamma forumet för den generella politiken för det civila samhället arbetar parallellt och tillsammans under oktober månad. Den 3 november möts deltagarna från hearingen till en återkoppling från arbetsgrupperna. Därefter följer en vår med pilotprojekt på Regeringskansliet där förslag till modell prövas.