Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Artikel från Näringsdepartementet

Stadsmiljöavtal och ny förordning om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer

Publicerad

Befolkningen i svenska storstäder växer kraftigt. För att fler ska kunna leva hållbart behövs täta städer med fungerande kollektivtrafik. Regeringen har därför beslutat om en förordning som ger kommuner och landsting möjlighet att söka stöd för investeringar i anläggningar för kollektivtrafik och i anläggningar för nya transportlösningar för kollektivtrafik.

Det är Trafikverket som kommer att fatta beslut om utbetalningar av stödet. Kommuner och landsting ska också genomföra motprestationer, det vill säga andra åtgärder än vad stödet avser. Motprestationerna ska bidra till en ökad andel hållbara transporter eller till ökat bostadsbyggande. Exakt vilka motprestationer det kommer att handla om återstår att se.

Kort om förordningen

Kommuner och landsting kan söka finansiellt stöd för åtgärder som leder till att en större andel persontransporter i städer sker med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stöd bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. Som villkor för stöd ska även mot­prestationer i form av andra åtgärder än de som stödet avser och som bidrar till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande genomföras.

Stöd får lämnas till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik. Med anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik avses vägar och gator, spåranläggningar, kajer för lokala och regionala persontransporter, hållplatser och vänthallar utom anläggningar med uthyrning av lokaler, perronger, och liknande som tillgodoser ett allmänt lokalt eller regionalt kommunikationsbehov. Stöd får vidare lämnas till investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik för att demonstrera och prova dessa.

Trafikverket administrerar och beslutar om stödet. Stöd får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna för åtgärden. Stödet betalas ut årsvis mot redovisning av nedlagda kostnader. Trafikverket får besluta att betala ut högst 50 procent av det beviljade stödet i förskott.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Mellan den 3 oktober 2014 till den 18 april 2016 var han bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister.

Bakgrund

Förordningen är ett resultat från det uppdrag regeringen gav Trafikverket i januari 2015. Trafikverket redovisade uppdraget, att ta fram ett ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer, i maj.

Begreppet stadsmiljöavtal har funnits med sedan tidigare även om det inte handlar om avtal. Det handlar om ansökningar från kommuner/landsting och därefter beslut från Trafikverkets sida.