Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Sverige och Finland ska utveckla gemensam marin stridsgrupp

Publicerad

Regeringen beslutade den 29 oktober att Försvarsmakten tillsammans med Finlands försvarsmakt ska utveckla en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp (Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG).

Regeringen har tidigare uttalat att ett fördjupat försvarssamarbete med Finland är av särskild vikt. Skapandet av en gemensam svensk-finsk marin stridsgrupp är prioriterat för marinstridskrafterna.

Det övergripande syftet med SFNTG är att på ett kostnadseffektivt sätt kunna gemensamt använda de två försvarsmakternas marina resurser och förmågor.

Utveckla gemensamma förmågor

Försvarsmakten ska i utvecklingen av SFNTG särskilt se till gemensamma förmågor, internationella krishanteringsoperationer, förmågan att kunna agera tillsammans med Nato samt att delar av SFNTG ska kunna anmälas som ett gemensamt bidrag till Natos reservstyrkeregister.

På sikt ska SFNTG ha en operativ förmåga omfattande även sjöövervakningsoperationer och sjöfartsskydd.

Utvecklingen av den marina stridsgruppen ska ske inom ramen för gällande svensk lagstiftning. Regeringen att tillsätta en utredning med uppgift att se över rättsliga förutsättningar för ett sådant svensk-finska samarbete.

Användning av varandras hamnar 

Regeringen har den 29 oktober också gett Försvarsmakten i uppdrag att förhandla bilaterala avtal med behöriga myndigheter i Finland och även Danmark om att ländernas marina styrkor kan använda varandras hamnar för alternativ basering av marina enheter i fredstid. Tillfällig basering av marina enheter kan exempelvis ske i samband med deltagande i övning eller vid genomförande av verksamhet på eget territorialhav eller internationellt vatten där möjligheten att använda en finsk, dansk eller svensk hamn har en operativ eller ekonomisk fördel. 

Svensk-finskt samarbete