Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Sverige tar plats i styrkommittén för Forest Europe

Publicerad

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog den 20 oktober en högnivåkonferens i Madrid inom ramen för det skogliga samarbetet Forest Europe. Sverige tar nu för första gången plats i Forest Europes styrkommitté.

  • Två män i blå kostym som skakar hand

    Under mötet träffade landsbygdsminister Sven-Erik generaldirektören för Europeiska kommissionens DG Jordbruk, Jerzy Plewa.

    Foto: Regeringskansliet

  • Möteslokal Forest Europe

    Inom ramen för Forest Europé arrangeras en ministerkonferens var fjärde år av ordförandeskapslandet. Årets ministerkonferens ägde rum i Madrid.

    Foto: Forest Europe

- Skogsnationen Sverige har bjudits in för att ta en plats i den inflytelserika styrkommittén. Det gläder mig naturligtvis att vi har våra kollegors förtroende och jag ser fram emot att få presentera mina visioner för ett mer dynamiskt och effektivt regionalt skogssamarbete, säger Sven-Erik Bucht.

Sverige som stor skogsnation blir den nyaste medlemmen i styrkommittén och kommer att arbeta för att stärka Forest Europes politiska relevans i framtiden. Sverige ser en del reformmöjligheter för att bland annat lyfta skogens betydelse som motor i den biobaserade samhällsekonomin i Europa och för att tydliggöra för andra politikområden vilka skogspolitiska verktyg Forest Europe (bland annat kriterier och indikatorer) redan har utvecklat för att säkerställa hållbart skogsbruk i Europa – och därmed grunden för skogsprodukternas hållbarhet.

De viktigaste och tydligaste resultaten som kommit genom Forest Europe har varit att man tagit fram en definition av hållbart skogsbruk samt kriterier och indikatorer kring detta. Dessutom har Forest Europe tagit fram den paneuropeiska ansatsen till nationella skogsprogram. Mellan ministerkonferenserna genomförs prioriteringarna som ministrarna har gjort i sina resolutioner genom ett gemensamt arbetsprogram. Länderna avrapporterar detta vart fjärde år i rapporten State of Europe’s Forests. Den visar trenden kring det ekonomiska, ekologiska och sociala tillståndet i de europeiska skogarna.

- Regeringens satsning på ett nationellt skogsprogram för Sverige är inne i ett intensivt skede där arbetsgrupper har börjat med att ta fram strategiska rekommendationer till regeringen. Därför är särskilt intressant för mig att se vad vi också kan göra i vår region för skogen som en nyckel till en biobaserad framtid med hållbar tillväxt och gröna, anständiga jobb, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I Madrid antog länderna nya politiska åtaganden i syfte att främja hållbart skogsbruk i regionen. Ministrarna redovisade sina prioriteringar i rundabordsamtal om de globala utmaningarna, som bland annat klimatförändringarna utgör, och vad som kan göras gemensamt för att möta detta inom det regionala skogspolitiska samarbetet. Ministrarna betonade skogens roll i en grön ekonomi och hur viktigt det är att arbeta vidare med skydd av skogarna i en föränderlig miljö. Vid 25-års jubileet av Forest Europe beslutade också ministrarna att initiera en översyn av processen eftersom parterna vill stärka samarbetets effektivitet och hur vi inkluderar intressenter och andra sektorer.

Dessutom slöts cirkeln för förhandlingarna om ett rättsligt bindande skogsavtal. Partnerna enades om att senast 2020 se igen om det vore möjligt att hitta samförståndslösningar för de åsiktsskillnader som blockerat en överenskommelse.

Samtliga beslut kommer nu att omsättas av var och en av de olika signatärerna och alla tillsammans i gemensamma aktiviteter, framför allt med sikte på år 2020.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Vad är Forest Europe?

Forest Europe är ett skogligt samarbete under ledning av ministrar som pågått sedan 1990. Signatärerna är 46 europeiska länder (inklusive Ryssland) och Europeiska kommissionen. Vart fjärde år anordnas en ministerkonferens i det land som har haft huvudmannaskapet och sekretariatet under de fyra föregående åren. På ministerkonferensen antas resolutioner och beslut som styr arbetsprogrammet för den kommande perioden.