Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Utökade insatser för nyanländas skolgång

Publicerad

För att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever har regeringen gett Skolverket i uppdrag att ta fram ytterligare stöd och insatser som ska pågå fram till 2019. Planen, som redovisades till regeringen den 15 oktober, beskriver hur Skolverket kommer att arbeta med insatser framöver men fokus på att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända, bland annat genom olika former av stödmaterial, kompetensutveckling och information för att stärka skolornas möjligheter att ge nyanlända elever en bra skolgång.

Foto: Folio

Dessutom kommer det finnas insatser som riktar sig till skolhuvudmän som bedöms vara i störst behov av stöd och har en hög andel nyanlända elever i förhållande till det totala elevantalet. Skolverket öppnar idag även en särskild telefonlinje för rektorer och ansvariga i kommuner och fristående skolor där Skolverkets experter svarar och ger råd.

Utöver det av Skolverket redovisade uppdraget har regeringen aviserat ett flertal insatser i budgetpropositionen för 2016 för att stärka huvudmännens förmåga att kunna erbjuda nyanlända elever en utbildning av hög kvalitet. Regeringen har också tidigare initierat åtgärder, till exempel genom flera regeringsuppdrag till Skolverket och genom propositionen ”Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång”. Förberedelser pågår inom Regeringskansliet för att regeringen vid behov ska kunna vidta fler åtgärder för att bistå ansvariga myndigheter och skolhuvudmän i deras uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning.

Höjd skolschablon till kommunerna för asylsökande barn med 50 procent

De kommuner som tar emot asylsökande elever behöver få ett utökat ekonomiskt stöd för att bättre kunna erbjuda en god utbildning till dessa elever. Regeringen föreslår därför att schablonersättningen till kommuner för asylsökande barns skolgång och förskola höjs med 50 procent. Detta innebär en väsentlig förbättring av kommunernas förutsättningar att ordna ett bra mottagande inom skolväsendet. Satsningen föreslås uppgå till 393 miljoner kr. 2016, 291 miljoner kr. 2017, 243 miljoner kr. 2018 och 224 miljoner kr. 2019.

Rekrytering av fler lärare

För att höja utbildningskvaliteten och ge lärare i lågstadiet mer tid för varje elev har skolans huvudmän, kommuner och fristående skolor, getts möjlighet att ta del av ett statsbidrag för att kunna anställa fler lärare, speciallärare eller annan personal så att lärare får mer tid för sitt arbete och så att klasserna kan bli mindre. Samtliga landets kommuner har sökt bidrag till förstärkning av tillsammans 2 150 heltidstjänster för lärare, 390 förskollärare och 630 speciallärare. De har också ansökt om bidrag till att anställa fritidspedagoger, specialpedagoger och icke pedagogisk personal. För att ta del av medlen har samtliga kommuner tagit fram lokala rekryteringsstrategier innefattandes hur rekryteringen av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av nyanlända barn.

För att ta till vara kompetens hos nyanlända med yrkesbakgrund som lärare och göra det möjligt att så snabbt som möjligt börja undervisa i de ämnen som de är utbildade för införs ett snabbspår för lärare. Förutsättningarna att få behörighet som lärare i sfi och svenska som andraspråk har förbättrats genom höjda statsbidrag gällande svenska som andraspråk inom Lärarlyftet.

Högre löner för lärare i skolor med svåra förutsättningar

Regeringen avsätter 1,5 miljarder från höstterminen 2016 och därefter 3 miljarder årligen för höjda lärarlöner inom Lärarlönelyftet. Utöver Lärarlönelyftet gör regeringen en särskild investering för att attrahera de bästa lärarna till skolorna med låga studieresultat och svåra förutsättningar och avsätter ytterligare resurser till högre löner för dessa lärare. Inom ramen för statsbidraget för karriärtjänster har tidigare särskilda medel avsatts för statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i utanförskapsområden. Regeringen vill utveckla satsningen på karriärtjänster så att fler skolor som är i behov av särskilda utvecklingsinsatser ska få ta del av medel för höjda lärarlöner. Kostnaden för satsningen på högre löner föreslås uppgå till 50 miljoner kronor för 2016 och beräknas till 50 miljoner kronor per år från och med 2017 och finansieras inom ramen för satsningen på samverkan för bästa skola.

Stärkt statligt ansvar för skolor med tuffa förutsättningar

Staten behöver ta större ansvar för att höja resultaten i skolor med låga studieresultat och svåra förutsättningar. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att sluta överenskommelser med huvudmän för att genomföra insatser på skolor med låga kunskapsresultat och särskilt tuffa förutsättningar, och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.

Bedömningen av vilka skolor som ska prioriteras ska främst baseras på underlag från Skolinspektionen. Skolverket ska utifrån dessa underlag identifiera relevanta utvecklingsområden och i samverkan med varje berörd huvudman identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att kunskapsresultaten i de utvalda skolorna ökar och likvärdigheten inom och mellan skolorna höjs.

Mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever

För ett mer likvärdigt mottagande av nyanlända elever införs ny lagstiftning från 1 januari 2016. Förändringarna innebär blanda annat att varje nyanländ elevs kunskaper ska kartläggas och utgöra underlag för beslut om vilken årskurs och undervisningsgrupp som eleven ska placeras i, hur den kommande undervisningen i de olika ämnena ska planeras och hur tiden mellan de olika ämnena ska fördelas. Regeringen har även gett Skolverket i uppdrag att stödja huvudmännen med den obligatoriska kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper.

Sedan den 1 juli 2015 finns det i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039) en reglerad möjlighet för skolhuvudmän att bedriva fjärrundervisning där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Fjärrundervisning får genomföras i modersmål, om det inte finns någon legitimerad och behörig lärare att tillgå inom skolenheten eller när elevunderlaget är otillräckligt.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Skolverkets webbsida om förstärkt stöd till skolor som organiserar utbildning för nyanlända

Från webbsidan kan man ladda ned Skolverkets redovisning av plan för genomförande av insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever.

Skolverkets experter nås på telefon och e-post

Huvudmän, såväl kommunala som enskilda, och rektorer kan ringa 08-527 332 00 och göra knappvalet ”Att organisera utbildning för nyanlända elever”. Telefonlinjen kommer att vara öppen på vardagar kl. 09.30-11.30 och 13.00-15.00. Det går också bra att skicka e-post till Skolverkets experter på [email protected]